Nová bezplatná internetová poradňa Centra pre liečbu drogových závislostí, Bratislava


Svoje otázky môžete posielať konkrétnym terapeutom na ich emailové adresy, alebo na adresu  idz@drogy.sk. Uveďte, či môže byť Vaša otázka spolu s odpoveďou (bez uvedenia mena, adresy a iných identifikačných informácií) uverejnená v archíve otázok a odpovedí.
 

Koho a čo sa môžete pýtať:

 

 

 

Koho ?

Čo ?

Ľubomír Okruhlica, CSc., (Riaditeľ)

Otázky týkajúce sa medzinárodnej a národnej stratégie znižovania dopytu po drogách. Filozofia starostlivosti o užívateľov psychoaktívnych látok v pôsobnosti zdravotníctva. Organizácia prevencie, starostlivosti a liečby. Právne aspekty z pohľadu zdravotníka. Ďalšou oblasťou sú otázky týkajúce sa zisťovania /diagnostiky/ užívania návykových látok, detoxifikácie od opiátov, amfetamínov, kokaínu a spôsoby udržiavacej a substitučnej liečby pri závislostiach.A taktiež otázky vzťahujúce sa na problematiku prevencie a liečby krvou prenosných infekčných ochorení u vnútrožilových užívateľov drog: HIV, AIDS, hepatitídy typu B, C.

okruhli.JPG (3055 bytes)

Stručný profil

MUDr. Daniela Cymbalová

Otázky týkajúce sa detoxifikácie závislých od alkoholu a liekov (sedatív a hypnotík), na otázky súvisiace s dlhodobou liečbou závislostí v terapeutickej komunite.

cymbal.jpg (5062 bytes)

Stručný profil

PhDr. Ľubica Skovayová

Otázky týkajúce sa spolupráce a pomoci rodinných príslušníkov, priateľov a známych v liečbe závislostí, tiež poskytne informácie o možnostiach prednášok v oblasti primárnej prevencie najmä pre mládež. Poskytuje informácie o možnostiach účasti na kurze pre poradcov v oblasti závislostí a o ďalších podujatiach Inštitútu drogových závislostí pri CPLDZ.

skovay.jpg (6215 bytes)

Stručný profil

Eva Schwartzová

Otázky z oblasti sociálnej starostlivosti o užívateľov drog a možnostiach sociálnej reintegrácie pre abstinujúcich preliečených zo závislosti.

schwartz.jpg (4892 bytes)

Stručný profil

Tamara Svetoňová

Otázky súvisiace s liečbou závislostí od tabaku

sveton.jpg (5366 bytes)

Stručný profil