CHRONOLOGICKÝ PREHĽAD VÝSTUPOV ČINNOSTÍ INŠTITÚTU DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ CENTRA PRE LIEČBU DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ ZA ROK 2001

 

 

 

 

JANUÁR

 

NÁZOV AKCIE POZNÁMKY
Primárna prevencia pre dospelých - koordinátori drogových závislostí MC MB
Primárna prevencia pre deti a mládež 6 stretnutí
Tlačová konferencia Aktuálny vývin drogovej scény v SR, aktivity a opatrenia v liečebno - preventívnej starostlivosti o ľudí so závislosťou
Masmediálne vstupy na prelome roka 2000/2001  
Stretnutie Komisie pre prevenciu protispoločenských činností Krajského úradu v Bratislave
Stanoviská - Novela zákona NR SR č.273/1994 Z.z., definovať nadštandardnú zdravotnú starostlivosť(MZ SR)

- Deklarácia o spolupráci vládneho a mimovládneho sektora v oblasti HIV/ AIDS a drog (MZ SR)

- Zákon NR SR č.98/1995 Z.z.(MZ SR)

- prevencia kriminality -

Zasadnutie Etickej komisie IDZ 2 zasadnutia

 

 

FEBRUÁR

NÁZOV AKCIE POZNÁMKY
I. Medzinárodné pracovné stretnutie koordinátorov projektu TRANSDRUG "Training needs analysis in health and social services - A response to expanding polydrug use" (Fínsko)
Seminár IREFREA - "Adolescencia a závislosť- európske perspektívy" Podrobná epidemiologická štúdia drogových závislostí (Rakúsko)

 

 

"Pravda lieči" Otvorené diskusné fórum o drogách a závislostiach (Nitra)
Primárna prevencia pre deti a mládež 8 stretnutí
Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov ( SPAM) 2 stretnutia
Vzdelávanie v primárnej prevencii (Šamorín) Informácie o drogovej situácii a prevencii pre učiteľov gymnázia
České centrum Panelová diskusia o metadonovej liečbe
Kurzy KPR (vzdelávanie dospelých)  
Stanoviská - vyjadrenie k listu Európskej komisie k aktivitám zameraných na problematiku (MZ SR)

- vyjadrenie k materiálu od redaktorky Slovak Spector (MZ SR)

Stretnutie Komisie pre prevenciu protispoločenskej činnosti KÚ v Bratislave  
Pracovné stretnutie Definovanie nadštandardnej zdravotnej starostlivosti, špecifikácia nozologických jednotiek s možnou dennou diagnostikou a liečba s návrhom potrebných vyšetrení
Zasadnutie Etickej komisie IDZ 3 zasadnutia

 

 

 

MAREC

NÁZOV AKCIE POZNÁMKY
Etika a politika starostlivosti o ľudí so závislosťou od drog Otvorené diskusné fórum o drogách a závislosti
44. Zasadnutie Commision on Narcotic Drugs, UNDCP Účasť na zasadaní v pozícii experta člena delegácie SR (Rakúsko)
Návšteva z EMCCDA IDZ CPLDZ
Problematika drogových závislostí s besedou  
Primárna prevencia pre dospelých - koordinátorov drogových závislostí MC MB
Primárna prevencia pre deti a mládež 8 stretnutí
Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov (SPAM) 2 stretnutia

 

Protokol sledovania výskytu krvou prenosných ochorení u liečených užívateľov drog  
Stanoviská
 • Informácie, ako podkladový materiál pre odpočet plnenia úlohy č. C. 4 Uznesenia vlády SR č. 930/V Národného akčného plánu v SR (MZ SR)
 • Žiadosť p. riaditeľky GS VMDZKD, JUDr. Zajacovej o menovanie zástupcu rezortu zdravotníctva za člena poradného zboru v spolupráci s tímom projektu PHARE 2000 (MZ SR)
 • list prof. Garyho Holdena, New York University týkajúceho sa alkoholizmu (MZ SR)
Zasadnutie Etickej komisie IDZ 2 zasadania

 

 

 

 

 

APRÍL

NÁZOV AKCIE POZNÁMKY
Závislosť z hľadiska biologickej psychiatrie Vedecko - pracovná schôdza NsP Bojnice
Šport a drogy organizovaný IDZ Odborný seminár s medzinárodnou účasťou ( Vysoké Tatry)
"Liečbou drogovo závislých redukujeme riziko HIV/AIDS" pracovné stretnutie tímu
"Boj proti nákaze HIV/AIDS ako národný záujem a zdravotnícka priorita SR" Konferencia s medzinárodnou účasťou ( MZ SR)
" Násilie alkohol a drogy v doprave" Odborný seminár (Poprad)
Abbott - súčasnosť a perspektívy Diskusný seminár
Primárna prevencia pre deti a mládež 8 stretnutí
Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov (SPAM) 2 stretnutia
Kurzy KPR  
Rádio ROCK - FM a Dominik Hrbatý proti drogám Masmediálna kampaň (trvanie 1 mesiac)
Stanoviská
 • plnenie úloh Národného programu boja proti drogám na rok 2002 (MZ SR)
 • videokazeta k projektu STV podporovaného PF - odvysielanie televíznych spotov zameraných na prevenciu drogových závislostí (GSVMDZKD)
 • interpelácia p. poslankyne M. Kollárikovej - reklama alkohol, tabak (MZ SR)
Návšteva CPLDZ - Taliansko  
I. Zasadnutie poradného výboru k projektu TRANSDRUG  
Zasadnutie Etickej komisie IDZ 1 zasadnutie

 

 

 

 

 

MÁJ

NÁZOV AKCIE POZNÁMKY
VI. Jordans internationais sobre comunidades ciganas Účasť na rokovaní ako odborný poradca SR pre zdravotnú problematiku drogových závislostí v rómskej populácii ( Porto, Portugalsko)
VII. Mezinárodní konference Společnosti pro návykové nemoci a Mezinárodní AT konference "Hodnotenie integrovaných liečebných programov pre závislosti"

"Rola pacienta v liečbe závislostí"

"Metadonový udržiavací program v CPLDZ Bratislava" (Česká republika)

Zasadnutie Výboru odbornej spoločnosti pre závislosti od psychoaktívnych látok NsP Žilina
Monoterapia v psychiatrii Vedecko - pracovná schôdza (Slovenský raj)
"Tvorba a využívanie informácií pre riadenie v zdravotníctve a prostriedky jeho podpory III" Pracovný seminár ( projekt Copernicus care support)
Primárna prevencia pre deti a mládež 8 stretnutí
Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov (SPAM ) 2 stretnutia
"Prečo som na svete rád?" Odborná porota
"Výcvik v poradenstve pre oblasť závislostí" 2. časť 3. ročníka celoslovenského odborného kurzu IDZ - (1 týždeň)
Tlačová konferencia Prezentácia zistení z výskumu liečby závislých od drog v SR
Stanoviská - návrh pokračovania projektu Group Pompidou DRSTP II - vzdelávanie lekárov o drogovo závislých (MZ SR)
Pracovné stretnutie krajských odborníkov pre odbor drogových závislostí a primárov centier drogových závislostí na Slovensku Informácia hlavného odborníka o novinkách z oblasti problematiky psychoaktívnych látok a dopravy a súdom nariadených liečení
Rokovanie MZ SR Vo veci uhrádzania súdom nariadených protitoxikomanických - protialkoholických liečení
Pracovné stretnutie MZ SR 2 stretnutia
Rokovanie Výboru NR SR pre zdravotníctvo Súhrnná správa o realizácii úloh Národného programu boja proti drogám na rok 2000 a aktualizácia na rok 2001

 

 

 

 

MÁJ

NÁZOV AKCIE POZNÁMKY
Štandardné prístupy v liečebno - preventívnej starostlivosti v odbore drogových závislostí v SR Vypracovanie podkladov pre MZ SR
"PHARE project cooperation EMCDDA - CEECS"(experti EMCDDA) Návšteva z Lisabonu v CPLDZ
Zasadnutie Etickej komisie IDZ 5 zasadnutí

 

 

 

JÚN

NÁZOV AKCIE POZNÁMKY
Pracovný obed ministrov prístupových krajín s ministrami EU a ich poradcami Expert MZ SR pre oblasť drogových závislostí ( Luxembursko)
Projekt Leonardo da Vinci - Transdrug Pracovný seminár (Taliansko)
Konferencia na stratégiu pre prevenciu HIV/AIDS Poľsko
Valné zhromaždenie EURO TC a odborný seminár EURO TC Prezentácia CPLDZ (Poľsko)
Nadnárodné pracovné stretnutie II k projektu Transdrug (Taliansko)
Vedecká pracovná schôdza "Medicínsky prístup v liečbe závislostí od psychoaktívnych látok u mládeže a dorastu"

"Komplexná starostlivosť o závislých pacientov v CPLDZ Bratislava. Psychologický prístup k závislým pacientom v ambulantnej a lôžkovej zložke liečby"(Komárno)

"Tematický kurz - drogové závislosti, prevencia, laboratórna diagnostika a terapia" SPAM, Bratislava
Primárna prevencia pre deti a mládež 8 stretnutí
Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov (SPAM) 1 stretnutie

"Komplexná diagnostika a monitorovanie závislostí od psychoaktívnych látok"

 

 

 

 

JÚN

NÁZOV AKCIE POZNÁMKY
Školenie pre detských lekárov (Komárno)
Stanoviská - zavedenie udržiavacích ambulantných programov do CPLDZ, programov ochrany verejného zdravia do CPLDZ, vytvorenie štandardných postupov pre odbor drogových závislostí (MZ SR)
"Prečo som na svete rád/rada?" Vernisáž výstavy (NOC)
Zasadnutie OSNL Rokovanie Výboru odbornej spoločnosti
Vyhlásenie výboru OS pre závislosti od psychoaktívnych látok  
Informácie pre Magistrát hlavného mesta Správa o epidemiologickej situácii DZ
Návšteva z Holandska v CPLDZ  
Pracovné stretnutie prevencia HIV/AIDS V rámci pozvania a stretnutia UNDP návšteva predstaviteľov v CPLDZ
Zasadnutie Etickej komisie IDZ 3 zasadnutia

 

 

 

JÚL

 

NÁZOV AKCIE POZNÁMKY
Expertné stretnutie odborníkov v oblasti závislostí od psychoaktívnych látok Odborné stretnutie (Žilina)
Tlačová konferencia IDZ - CPLDZ Projekt Transdrug
Stanoviská - informácie k predloženému materiálu z GSVMDZKD - spolupráca v oblasti etiky a deontológie pri starostlivosti o drogovo závislých (MZ SR)
Zasadnutie Etickej komisie IDZ 3 zasadnutia

 

 

 

 

AUGUST

NÁZOV AKCIE POZNÁMKY
Terapeutická komunita Zelený kruh Aspang - Rakúsko Pracovné stretnutie (Rakúsko)
V. Medzinárodná konferencia " Škola konzultantov" Poľsko (v spolupráci s OSF)
   
Pracovné rokovanie MV SR "Záchytné izby" medzirezortná pracovná skupina novely zák. 219
Stanoviská - správa o priebehu Programu metadónovej udržiavacej liečby v CPLDZ Bratislava
Zasadnutie Etickej komisie IDZ

PLDZ

3 zasadnutia

 

SEPTEMBER

NÁZOV AKCIE POZNÁMKY
44. Medzinárodná konferencia o liečbe a prevencii drogových závislostí.

"Stretnutie vedy s praxou"

Štúdia "Sensation - seeking" (Nemecko)
Tvorba štandardných postupov pre preventívno - liečebnú starostlivosť drogových závislostí v SR Pracovné stretnutie ( Vysoké Tatry)
Dialog - Terapeutická komunita Seminár odborníkov ( Rakúsko)
Stretnutie SZO k substitučnej liečbe východnej a strednej Európe Slovinsko
Stretnutie Medzinárodnej spoločnosti pre adiktológiu: "Zdieľanie zodpovednosti v meniacom sa svete" Prezentácia posteru o MUP (Taliansko)
IV. konferencia sekcie primárneho kontaktu Slovenskej pediatrickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou Bardejov Telemost

"Závislosť na psychoaktívne látky u detí a mladistvých"

Tlačová konferencia

UNICEF, Bratislava
Primárna prevencia pre deti a mládež 4 stretnutia
Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov (SPAM) 2 stretnutia
Vzdelávanie koordinátorov v prevencii drogových závislostí v SR (MH SR) 2 stretnutia

 

 

 

 

 

SEPTEMBER

NÁZOV AKCIE POZNÁMKY
Stanoviská pre MZ SR - analýza súčasného stavu zriaďovania prevádzky záchytných izieb a návrh opatrení na riešenie nepriaznivej situácie v tejto oblasti
Informačná správa - hodnotenie a stav MUP v CPLDZ Bratislava pre GS VMDZKD, ŠZÚ  
Zahraničná návšteva Brijder Stichting - Holandsko  
Zasadnutie Etickej komisie IDZ 1 zasadnutie

 

 

OKTÓBER

NÁZOV AKCIE POZNÁMKY
Zasadnutie EURO TC spojené s konferenciou o managemente kvality v liečbe závislostí (Nemecko)
American methadone treatment association conference 2001 "Reduction of Tobaco Smoking Among Heroin Users After Stabilization on Methadone " (USA)
"O problémoch súvisiacich so závislosťou vo väzniciach" OSF (Vysoké Tatry)

interaktívny seminár

40. Česko - Slovenská AT konferencia "Zhodnotenie programu metadonovej liečby u nás"

"Zistenia z použitia Himmelsbachovej škály v priebehu detoxifikácie"

"Možnosti využitia BDI u pacientov so syndrómom závislosti od opioidov"(Predná Hora)

Zasadnutie Poradného výboru k projektu Transdrug (Žilina)
Počítačový vzdelávací kurz Transdrug 5 dní
Vzdelávanie dopelých Policajná Akadémia (Pezinok)
Primárna prevencia pre deti a mládež 8 stretnutí
Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov (SPAM) 2 stretnutia

 

 

 

OKTÓBER

 

 

NÁZOV AKCIE POZNÁMKY
Projekt informačno - preventívnych aktivít za podpory Veľvyslanectva holandského kráľovstva Realizácia a záverečné zhodnotenie projektu:
 • úprava a vysielanie TV a rozhlasového spotu
 • informačno-mediálna kampaň zameraná na zmenu životného štýlu
 • výroba informačno-propagačného videofilmu IDZ-CPLDZ
 • vydávanie periodika "Nezávislosť"
 • vydanie slovenskej verzie publikácie Methadon Guidelines
 • tlač informačno-propagačných materiálov IDZ-CPLDZ
 • vydanie informačnej príručke Závislosť od hry /gambling/
Prevencia a včasná diagnostika drogovej závislosti v ambulancii primárnej starostlivosti Odborný seminár formou panelovej diskusie
Stanoviská - "Národný akčný plán boja proti alkoholu" (MZ SR)
Stretnutie s odborníkmi z Francúzska

V rámci misie pre TWINNING PHARE

Expertka Emmanuelle Wollman a jej misia zameraná na vyhodnotenie medziministerskej a medzisektorovej koordinácie plnenia Národného programu boja proti drogám
Pracovné stretnutie MZ SR Problematika cenového výmeru
   
Návšteva misie MZ SR Prijatá misia zahraničných expertov z MZ SR
Zasadnutie Etickej komisie IDZ 2 zasadnutia

 

 

 

 

 

NOVEMBER

NÁZOV AKCIE POZNÁMKY
"AIDS, drogy a my" - 10. Medzinárodný seminár "Trendy vo výskyte krvou prenosných infekcií medzi vnútrožilovými užívateľmi drog prichádzajúcimi do liečby v CPLDZ v Bratislave"(Česká republika)
"Týždeň proti drogám" 2 stretnutia (Trnava)
IV. ročník odborného kurzu Poradenstvo v oblasti závislostí Organizácia IDZ ( Nízke Tatry)

7 dní

Odborno-tematický kurz pre zamestnancov IDZ-CPLDZ Nízke Tatry
Okrúhly stôl vlády Španielskeho kráľovstva a vlády SR zameraného na rómske komunity Prezentácia projektu ASGG - AECI (Bratislava )
Primárna prevencia pre deti a mládež 8 stretnutí
Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov (SPAM) 2 stretnutia

 

NOVEMBER

NÁZOV AKCIE POZN ÁMKY
"Misia expertov z EMCDDA" z EU Misia v SR
"Deň drogovej prevencie"  
Výročná členská schôdza Odbornej spoločnosti pre závislosti od psychoaktívnych látok a Terapeutických komunít spojená s odborným seminárom a Tlačovou konferenciou  
Vzdelávanie koordinátorov v prevencii drogových závislostí v SR (MH SR) 2 stretnutia
Tlačová konferencia: drogová situácia Činnosť CPLDZ a OSPZPL
Stanoviská -k návrhu štátnej tajomníčky MPSVR SR na zriadenie resocializačného strediska v CPLDZ Žilina
Pracovné stretnutie krajských odborníkova vedúcich lekárov CPLDZ Novela zákona o protialkoholických záchytných izbách, návrh minimálne materiálno - technického vybavenia špecializovaných zariadení pre liečbu drogových závislostí
Pracovné stretnutie MZ SR Návrh na zriadenie integrovaných ústavov pre odvykaciu liečbu drogovo závislých detí a mládeže
Informačná pracovná porada Komisie pre prevencii protispoločenskej činnosti Krajský úrad Bratislava
Návšteva misie z Francúzska TWINNING PHARE  
Pracovná návšteva v resocializačnom zariadení Tomky zástupca CPLDZ
Zasadnutie Etickej komisie IDZ 2 zasadnutia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECEMBER

 

NÁZOV AKCIE POZNÁMKY
IV. Národná konferencia o metadone a iných substitučných terapiách Prezentácia výskumnej práce realizovanej v spolupráci s Univerzitou Komenského (Taliansko)
Developing Social Research Capacities in Drug Control International Conferenc - United Nations Office Vienna Expertná účasť na pozvanie organizátorov (Rakúsko)

"Vzťahy medzi postojmi k drogám a štruktúry na znižovanie požiadavky po drogách"

"Networking medzi inštitúciami zameranými na znižovanie dopytu po drogách"

Nadnárodné pracovné stretnutie III k projektu Transdrug (Holandsko)

"Analýza potrieb vzdelávania v oblasti poskytovania zdravotnej a sociálnej starostlivosti - odpoveď na rozširujúci sa poly-drug use"

Primárna prevencia detí a mládeže 6 stretnutí
Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov (SPAM) 1 stretnutie
Vzdelávanie koordinátorov v prevencii drogových závislostí v SR (MH SR, MC MB) 2 stretnutia
Stanoviská - pre MZ SR - vypracovanie materiálu: Správa o realizácii úloh vyplývajúcich z NPBD za rok 2001 a jeho aktualizácia na rok 2002 za rezort zdravotníctva
Návšteva MUDr. Petra Kachlíka z Pedagogickej fakulty Masarykovej Univerzity Brno, Katedra špeciálnej pedagogiky Odborná diskusia
Zasadnutia Etickej komisie IDZ 2 zasadnutia