Iné fakty


Monitoring životného štýlu žiakov základných škôl v Košiciach,

Štátny zdravotný ústav Košice za aktívnej účasti študentov Strednej zdravotníckej školy v školskom roku 1998/99

prišlo 6.3.2000

Pracovníkmi Štátneho zdravotného ústavu Košice za aktívnej účasti študentov Strednej zdravotníckej školy bol v školskom roku 1998/99 vykonaný dotazníkový prieskum, tzv. monitoring životného štýlu žiakov základných škôl v Košiciach. Pozornosť smerovala k žiakom 8. a 9. ročníka ZŠ, pričom sa sledovalo 5 okruhov: výživa, pohybová aktivita, hygiena, režim dňa a zlozvyky. Monitoring sa uskutočnil v 43 základných školách a zúčasnilo sa ho 4 289 respondentov. Z 20 položených otázok boli niektoré venované aj vzťahu k legálnym (cigarety, alkohol) a nelegálnym drogám.
Z dotazníkového prieskumu vyplynulo, že najčastejšou nelegálnou ponúkanou drogou bola marihuana. Až pätina dotazovaných žiakov uviedla, že už vyskúšala účinky drogy, z toho 43,5 % iba raz. Hlavným dôvodom užitia drogy bola zvedavosť. Približne pätina detí uviedla, že pre nich nie je problém zaobstarať si drogy, trom štvrtinám respondentov bola droga ponúknutá na ulici. Až v 83 % prípadov prýkrát ponúkol drogu kamarát.
Hlavným dôvodom užitia drogy boli podľa výsledkov prieskumu tieto príčiny v %:
zvedavosť 39 %, zábava, oslava 9%, depresia, stres 6 %, frajerina 13 %, dobrý pocit 16 %, problémy v rodine 1 %, nevie dôvod 6 %, ostatné 10 %.
Objavil sa aj nový fenomém - hracie automaty. Stálemu hraniu počítačových hier sa venuje 8,7 % a častému 19 % respondentov. Na hracích automatoch stále alebo často hráva 3,7 % detí, občas 8,3 %.
Monitoring skúmal aj vzdelanostnú úroveň rodičov, ich komunikáciu s deťmi a postoj rodičov k uvedenej problematike. Popri pomerne vysokej vzdelanostnej úrovni rodičov viazne komunikácia v rodine. Až 15,2 % detí uviedla, že sa s rodičmi nerozpráva, alebo nemajú na nich čas, nedôveruje im alebo sa ich bojí.
Uvedené výsledky sme zverejnili v štatistickom Bulletine 3/1999 Krajskej správy Štatistického úradu SR v Košiciach so súhlasom Štátneho zdravotného ústavu.
Tento sa uvedenej problematike venuje dlhšiu dobu, pokiaľ viem, podobný prieskum sa uskutočnil aj o AIDS.

Ing. Čičváková

KS ŠÚ SR v Košiciach