Trinásť princípov efektívnej liečby drogovej závislosti

(preklad z NIDA NOTES vol. 14, Number 5)

Preložil: MUDr. Ľubomír Okruhlica, CSc.

Vzhľadom na to, že od roku 1995 do r. 2000 sme v zmysle doleuvedených princípov starostlivosti o ľudí so závislosťou a menovite so závislosťou od opiátov vybudovali v Centre pre liečbu drogových závislostí v Bratislave systém starostlivosti, ktorý sa plne zhoduje s tým čo doporučuje vrcholná americká federálna inštitúcia - Národný úrad drogových závislostí, rozhodli sme s ich závermi podeliť s čitateľmi aj formou Internetu. Majú byť radou a prípadným návodom pre všetkých, ktorá pracujú v tejto oblasti. Obdobným smerom sa uberá naše úsilie aj v rámci odboru drogových závislostí MZ SR:

Viac ako dve desaťročia výskumu viedli k zisteniu rady základných princípov, ktoré charakterizujú účinnú liečbu zneužívania drog. Je to týchto nasledujúcich 13 princípov, ktoré sú podrobne popísané v príručke vydanej v NIDA: Principles of Drug Addiction Treatment: A Research-based Guide:

 1. Neexistuje jediná liečba, ktorá by bola vhodná pre všetkých jedincov. Rozhodujúci je výber liečebného prostredia, intervencií a služieb podľa problémov a potrieb každého pacienta.
 2. Liečba musí byť ľahko dostupnou. Ľahko môže dôjsť k strate žiadateľov o liečbu, ak táto nebude pre nich okamžite dostupnou.
 3. Efektívna liečba oslovuje viacero potrieb jedinca, nie iba jeho užívanie drog. Liečba musí reagovať na jedincovo užívanie drogy, a pridružené telesné, psychologické, sociálne, pracovné a právne problémy.
 4. Liečba musí byť pružná a musí poskytovať neustále prehodnocovanie potrieb pacienta, ktorá sa v jej priebehu môžu meniť.
 5. Pre efektívnosť liečby je potrebné, aby pacient zotrval v liečbe primerane dlho. Čas zotrvania závisí od potrieb pacienta. Pre väčšinu pacientov je prahom vedúcim k významnému zlepšeniu obdobie po 3 mesiacoch od začiatku liečby. Dodatočná liečba môže viesť k dosiahnutiu ďalšieho pokroku. Programy by mali zahŕňať stratégie, ktoré by zabraňovali pacientom pred predčasným odchodom z liečby.
 6. Individuálne a/alebo skupinové poradenstvo a iné behaviorálne formy liečby sú kritickými zložkami efektívnej liečby závislosti. V priebehu liečbu dochádza u pacientov k pôsobeniu na ich motiváciu, budovaniu zručností odolať použitiu drogy, k náhrade aktivít vedúcich k užívaniu drog za konštruktívne, aktivity posilňujúce neužívanie drog a k zlepšeniu schopnosti riešenia problémov. Behaviorálna liečba tiež zlepšuje medziľudské vzťahy.
 7. Lieky sú dôležitou zložkou liečby mnohých pacientov, zvlášť ke´d sú kombinované s poradenstvom a inými formami behaviorálnej terapie. Methadone a levo-alpha-acethylmethadol (LAAM) pomáha osobám so závislosťou od opiátov v stabilizácii ich životov a v redukcii ich užívania drog. Naltrexone je účinným pre niektorých pacientov so závislosťou od opiátov a u niektorých, kde sa spolu s tým objavuje závislosť od alkoholu. Nikotínové náplaste, alebo perorálna medikácia môžu pomôcť osobám závislým od nikotínu.
 8. Osoby, ktoré sú závislé, alebo zneužívajú drogy a majú súčasne duševné poruchy, mali by mať obe poruchy liečené súčasne integrovaným spôsobom. Pretože tieto poruchy sa často objavujú u toho istého jedinca, pacienti, ktorú prídu kvôli jednej z nich, mali by byť súčasne diagnosticky preverení a liečení kvôli druhej z nich.
 9. Medicínska detoxifikácia je iba prvým stupňom liečby závislosti a sama o sebe vykoná iba veľmi málo smerom k zmene dlhodobého užívania drog. Zdravotnícka detoxifikácia zvláda akútne telesné symptómy abstinenčného stavu. Pre niektorých jedincov je prekurzorom k efektívnej liečbe závislosti od drog.
 10. Liečba nemusí byť dobrovoľnou na to, aby bola efektívnou. Sankcie, alebo odmeny v rodine, v mieste zamestnania, alebo v rámci trestného systému môžu významne zvýšiť počet tých, čo vstupujú do liečby, mieru udržania sa v nej a jej úspešnosť.
 11. Možné užívanie drog počas liečby musí byť priebežne monitorované. Monitorovanie pacientovho užívania drog a alkoholu v priebehu liečbu, tak ako je napr. toxikologická analýza moča, môže viesť k tomu, že odolá pokušeniam užiť drogy. Takéto monitorovanie tiež môže poskytnúť skorý dôkaz o užívaní drog, čo môže viesť k úprave liečby.
 12. Liečebné programy by mali poskytovať možnosť diagnostiky HIV/AIDS, hepatitídy B a C, tuberkulózy a iných infekčných ochorení, ako aj poradenstvo na pomoc pacientom, aby mohli zmeniť svoje správanie, ktoré ich vystavuje riziku infekcie. Poradenstvo môže napomôcť pacientom vyhnúť sa vysoko rizikovému správaniu a môže pomôcť zvládať už infikovaným ľuďom ich chorobu.
 13. Úzdrava zo závislosti od drogy môže byť dlhodobým procesom a často vyžaduje viacnásobné liečebné epizódy. Tak ako je tomu aj u iných chronických ochoreniach, relapsy k užívaniu drog a môžu objaviť v priebehu, alebo po úspešných obdobiach liečby. Účasť v svojpomocných skupinách v priebehu, alebo po liečbe môže často pomôcť k udržaniu si abstinencie.

(Principles of Drug Addiction Treatment: A Research-based Guide (NCADI publication BKD347) - link: www.drugabuse.gov.

5.marca 2000