Prehľad finančných zdrojov na činnosť IDZ a špecifikácia ich použitia v roku 2001

 

 

 

Z rozpočtu Ministerstva zdravotníctva SR bol schválený rozpočet na činnosť Inštitútu drogových závislostí na rok 2001 vo výške 3, 447 tis. Sk.

Na projekt “ Informačne– preventívnych aktivít Inštitútu drogových závislostí Centra pre liečbu drogových závislostí”, ktorý bol schválený v roku 2000 poskytlo Holandské veľvyslanectvo ďalšiu časť grantu vo výške 118 tis. Sk. Z celkovej sumy určenej na projekt vo výške 465 375.-Sk bolo 80% uvoľnených a vyúčtovaných v roku 2000 a zostatok v roku 2001.

Na realizáciu medzinárodného projektu “ TRANSDRUG” , ktorý bol v roku 2000 schválený Európskou komisiou a naše zariadenie sa na ňom zúčastňuje v spolupráci s inštitúciami z Talianska, Fínska a Holandska bolo v roku 2001 uvoľnených Národnou agentúrou v Bruseli 950 tis.Sk a z toho skutočne čerpaných bolo 805 tis. Sk

 

 

 

Poskytnuté prostriedky na činnosť IDZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Špecifikácia použitia finančných prostriedkov na činnosť IDZ v roku 2001

 

 

 

 

 

 

Prostriedky z MZ SR Prostriedky z Holandského veľvyslanectva Prostriedky z EÚ Spolu Percent
Spotrebný materiál a energie 275 000.-     275 000.- 6%
Služby 1 093 000.- 118 000.- 648 000.- 1 859 000.- 40%
odpisy 100 000.-     100 000.- 2%
Osobné náklady 2 295 000.-   157 000.- 2 452 000.- 52%

 

 

 

 

 

 

Prehľad finančných zdrojov na činnosť IDZ a špecifikácia ich použitia v roku 2001

 

 

 

Z rozpočtu Ministerstva zdravotníctva SR bol schválený rozpočet na činnosť Inštitútu drogových závislostí na rok 2001 vo výške 3 447 000.-Sk.

 

Na projekt “ Informačne– preventívnych aktivít Inštitútu drogových závislostí Centra pre liečbu drogových závislostí”, ktorý bol schválený v roku 2000 poskytlo Holandské veľvyslanectvo ďalšiu časť grantu vo výške 118 000.-Sk. Z celkovej sumy určenej na projekt vo výške 465 375.-Sk bolo 80% uvoľnených a vyúčtovaných v roku 2000 a zostatok v roku 2001.

Na realizáciu projektu "Leonardo da Vinci" , ktorý bol v roku 2000 schválený európskou komisiou a naše zariadenie sa na ňom zúčastňuje v spolupráci s inštitúciami z Talianska, Fínska a Holandska bolo v roku 2001 uvoľnených Národnou agentúrou v Bruseli 950 000.-Sk, a z toho skutočne čerpaných bolo 805 000.-Sk

 

 

 

Poskytnuté prostriedky na činnosť IDZ

 

 

 

 

Špecifikácia použitia finančných prostriedkov na činnosť IDZ v roku 2001

 

 

 

 

 

 

Prostriedky z MZ SR Prostriedky z Holandského veľvyslanectva Prostriedky z EÚ Spolu Percent
Spotrebný materiál a energie 275 000.-     275 000.- 6%
Služby 1 093 000.- 118 000.- 648 000.- 1 859 000.- 40%
odpisy 100 000.-     100 000.- 2%
Osobné náklady 2 295 000.-   157 000.- 2 452 000.- 52%