Z á v ä z n á   p r i h l á š k a

 

účasti na odbornom seminári Šport a drogy, V. Tatry, 27.- 29. 4. 2001

Meno a priezvisko:......................................................................................................................

Pracovisko:..................................................................................................................................

Adresa: ........................................................................................................................................

Tel. kontakt: .............................................

Prihlasujem sa na : a/ pasívna účasť

                             b/ aktívna účasť

Autori a názov prednášky: ..........................................................................................................

Aktívny účastník neplatí registračný poplatok

 

Prihlášku zašlite na adresu: Dr. Hroznata Živný

                                         Inštitút drogových závislostí pri CPLDZ v Bratislave

                                         Hraničná 2

                                         827 99 Bratislava, P.O. Box 51

                                         tel.: 07/ 5341 7464, 5341 7467, fax: 07/ 53 41 9148, 5341 7475