Pre pedagógov - časté otázky Checkmk.wmf (886 bytes)

© 1996-98 Droga a Ty, občianske združenie

Milí pedagógovia! Vieme, že Vám v týchto dobách nie je ľahko a radi by sme Vám na nasledujúcich stránkach dali zopár tipov a rád, pokiaľ ste narazili vo vašej škole na problém DROGY.  Iste viete, že je oveľa účinnejšie predchádzať drogovej závislosti žiakov/študentov, ako ju liečiť. Preto je nesmierne dôležité, aby títo boli informovaní o rizikách používania drog. Vy ste jeden z najdôležitejších vplyvov v ich živote, a preto: keď im vy dáte správne informácie a pozitívny príklad, môžete niektorým z nich doslova zachrániť život !
Bolo by výborné, keby na každej škole bol aspoň jeden človek, ktorý má dôveru a rešpekt nielen kolegov, ale aj študentov a ktorí by sa nehanbili ani nebáli prísť s ním poradiť.


Čo mám robiť , keď zistím, že môj žiak berie drogy ?
Čo mám robiť, keď je žiak nadrogovaný natoľko, že „vyvádza“, je agresívny, dezorientovaný, prípadne v bezvedomí ?
Čo so získanou alebo nájdenou drogou ?
Čo by bolo ideálne ?
Je vhodné mať nástenku o probléme drog na škole ?
Materiály na nástenku:
Ako aktívne zapojiť študentov do diskusie, prebudiť ich pozornosť a záujem o vlastné aktivity ?
Príklady nevhodných reakcií dospelých :
Vzťah pedagóga a žiaka
Je drogová závislosť dôvodom na vylúčenie zo školy ?
Je zistené užitie drogy taktiež dôvodom na vylúčenie zo školy ?

 


ucitel.gif (1568 bytes)Čo mám robiť , keď zistím, že môj žiak berie drogy ?

V žiadnom prípade :


Čo mám robiť, keď je žiak nadrogovaný natoľko, že „vyvádza“, je agresívny, dezorientovaný, prípadne v bezvedomí ?


Čo so získanou alebo nájdenou drogou ?

Neskúšajte ju ani zo zvedavosti a odovzdajte ju na najbližšie oddelenie polície - táto ju prijme i bez bližšieho určenia pôvodu a sama ju zašle na Kriminalistický a expertízny ústav na analýzu. Ak budete mať záujem, o výsledok analýzy môžete požiadať.


Čo by bolo ideálne ?


Je vhodné mať nástenku o probléme drog na škole ?

ÁNO !:

NIE ?:


Materiály na nástenku:


Ako aktívne zapojiť študentov do diskusie, prebudiť ich pozornosť a záujem o vlastné aktivity ?

Príklady (skutočne realizované nápady bratislavských stredoškolákov):


Príklady nevhodných reakcií dospelých :

Takto určite nie !

Janko, žiak 8.roč. ZŠ : Spolužiaci našli na WC chlapca s injekčnou striekačkou a povedali to učiteľke. Táto zobrala celú triedu do šatne a donútila Janka, aby sa vyzliekol a ukázal vpichy po ihle na rukách. Hystericky kričala na žiakov, obviňovala ich všetkých a vyhrážala sa im.

14 ročný muzikant, 1. roč. gymnázia : Na lyžiarskom zájazde večer frajersky ponúkne svojich spolužiakov marihuanovou cigaretou. Jeden to „bonzne“ triednej, následky sú katastrofálne : Na podnet profesorky riaditeľ zvolá pedagogickú radu a táto odhlasuje vylúčenie študenta zo školy. Tento chlapec je dnes po 3 rokoch ťažko závislý na heroíne - možno práve pre tento chybný krok pedagogického zboru.

Dá sa to aj takto :
Juraj, 3. roč. strednej školy: Pri prvých pokusoch s marihuanou sa Juraj zdôverí triednej profesorke so svojimi zážitkami. Túto skutočnosť príjme pokojne, nepodľahne panike, informáciu považuje za veľmi dôvernú (nechá si ju len pre seba). Verí, že Juraj s jej pomocou začínajúcej drogovej závislosti nepodľahne. Pomohli mu aj stretnutia s ňou mimo školy, kde spoločne predebatovávali jeho problémy. Juraj je dnes po dvoch rokoch „čistý“, drogy ho už viac nepriťahujú.


Vzťah pedagóga a žiaka

Každá bytosť má svoje práva a povinnosti a platí to i pre ľudí v škole. Povinnosti a práva dospelých (učiteľov a ostatných zamestnancov školy) sú všeobecne známe, zachytené v Pracovnom poriadku školy. Pre žiakov platí Školský poriadok, ktorý vytvára vedenie školy. Sú v ňom uvedené povinnosti žiakov a študentov. V pracovných poriadkoch sú obsiahnuté aj práva - v školských poriadkoch, s ktorými sme mali možnosť sa oboznámiť, sa na práva akosi pozabúda, resp. sa tam neobjavili vôbec !
Milí pedagógovia : ale vaši študenti a žiaci majú tiež práva !!! Pri našich osobných stretnutiach so žiakmi, ktorí majú problémy s drogami sa opakovane stretávame s nerešpektovaním základných práv detí a mládeže. Často sa stáva, že učiteľ zabudne na pedagogický takt, napr. :

Čo konkrétne myslíme pod týmito príkladmi ? Môžu to byť i napr. takéto „maličkosti“ :

Pozor ! Takéto pedagogické netaktnosti môžu byť poslednou kvapkou, ktorou sa preleje pohár únosného stresu mladého človeka a tento siahne po droge, v ktorej hľadá únik a úľavu !
Sme presvedčení, že by stálo zato prehodnotiť vaše školské poriadky, zapracovať do nich aj práva žiakov a študentov a rešpektovať ich na pôde školy. Náš návrh je snahou o zníženie dopytu po droge a tvrdíme, že závislý je chorý človek, ktorému v prvom rade treba pomôcť - i na pôde školy.


Je drogová závislosť dôvodom na vylúčenie zo školy ?

Podľa konvencie o právach dieťaťa má každý právo na vzdelanie. Dôvodom na vylúčenie zo školy nesmie byť užívanie drogy. Je nutné spoločne s rodičmi nájsť inú formu riešenia - napr. podmieniť ďalšiu návštevu školy liečbou (na liečenie príjmu len na základe dobrovoľnosti).


Je zistené užitie drogy taktiež dôvodom na vylúčenie zo školy ?

Nie - týmto krokom môžeme zničiť existenciu mladého človeka !
Užitie drogy môže byť prejavom „frajersrtva“, zvedavosti alebo nudy. Akýkoľvek spôsob represie je v tomto prípade to najhoršie riešenie, pretože nemá výchovný účinok ani na ostatných žiakov. Strach pedagóga, že postihnutý mu „nakazí“ ostatných býva často neopodstatnený.
Pozitívny, nie represívny prístup k žiakovi býva najlepším spôsobom ako riešiť jeho zložitú situáciu. Lepšie ako „vyhadzovanie“ je osobné zainteresovanie pedagóga o problém jeho žiaka, poprípade pokúsiť sa o sprostredkovanie stretnutia na pôde niektorej inštitúcie pracujúcej v protidrogovej prevencii a liečbe.