day_logo.gif (1312 bytes) Droga a Ty    občianske združenie (kedysi nadácia)      English

Veternicová 33, 841 05 Bratislava, Slovakia

e-mail : day@drogy.sk      web: www.drogy.sk/day


Kto sme ? | Naše poslanie | Úspešne realizované projekty | Pokračujúce programy | Súčasné zdroje

Kto sme ?

Droga a Ty je nezisková neštátna organizácia založená vo februári 1995 ako nadácia, od augusta 1997 pokračuje vo vybraných programoch ako občianske združenie. Jej cieľom je protidrogová prevencia hlavne u mladých ľudí a v širšom zmysle tiež medziľudská a medzi-národná tolerancia.


Naše poslanie :

Používame všemožné komunikačné kanály na šírenie informácií, ktoré umožnia hlavne mladým ľuďom vystaveným ponuke drog správne sa rozhodnúť. Náš odkaz je:

Úspešne realizované projekty:

Pokračujúce programy

Otvorené projekty a nápady

Súčasné zdroje