ruka2.gif (3631 bytes)Centrum pre liečbu drogových závislostí

English

Hraničná 2, POBox 51, 82799 Bratislava

Tel: 07-53417467 07-53417464 Fax: 07-53417475 e-mail: idz@drogy.sk (oficiálny e-mail: cpldz@cpldz.sk )

Nová bezplatná internetová poradňa

Poslanie | Prístup | Charakter organizácie | Programy

Naše krédo: Disciplína - Zodpovednosť - Ľudskosť - Úspech

Prevencia závislosti je možná! Závislosť je liečiteľná!  

Hraničná ul.

Sanatórium Jaskový rad

relaxácia - fitness centrum

očkovanie a testovanie na infekčné ochorenia

budova150.jpg (10885 bytes)

jaskov.jpg (60212 bytes)

posilovna3.jpg (29885 bytes)

ocko_tet.jpg (9971 bytes)

 

POSLANIE

Poslaním našej práce je pomôcť všetkým, ktorí majú problémy s návykovými látkami, a tým, ktorí trpia rôznými závislosťami. Cieľom je zlepšenie zdravia našich klientov: zlepšenie kvality ich života ako aj snaha o jeho predĺženie.
Rovnaký dôraz kladieme na ďaľší, súbežný cieľ a to je upevnenie verejného zdravia. Podporujeme preto tie činitele, ktoré posilňujú zdravý životný štýl. Zavádzame do praxe také opatrenia, ktoré v súvislosti s užívaním návykových látok znižujú riziká šírenia chorôb, kriminality a iných negatívnych javov v komunite.

PRÍSTUP

Naša starostlivosť je v zásade pre ľudí, ktorí ju chcú a potrebujú, a nie pre takých, ktorí ju odmietajú. Centrum neplní represívne úlohy. Ponúkame služby na princípe dobrovoľnosti, rešpektujeme ľudské práva našich pacientov a uprednostňujeme občiansky princíp. Sme proti všetkým formám diskriminácie a tzv. spoločenského značkovania našej klientely. Naše zariadenie je multimodálne, t.j. poskytuje rôzne typy programov. Tým sa prakticky pre všetkých vytvára príležitosť, aby si zvolili im vyhovujúcu formu starostlivosti. Ponúkame tzv. nízkoprahové služby, ktoré sú dostupné pre každého, ale aj s vyšším prahom, ktoré je možné využiť iba po splnení predbežných podmienok.

CHARAKTER ORGANIZÁCIE

Centrum je neziskovou, štátnou, zdravotníckou organizáciou. Nie je rozpočtovou organizáciou, ale si musí na svoju činnosť zarobiť v podmienkach trhovej ekonomiky. Preto zásadná časť programov poskytovaných centrom sú programy platené a to buď cestou nemocenského poistenia zdravotnými poisťovňami, alebo priamou platbou od klienta.Vítame aj sponzorstvá od organizácií a jednotlivcov. Spolupráca s miestnou samosprávou a mimovládnymi organizáciami je súčasťou našej činnosti.

PROGRAMY Centrum pre liečbu drogových závislostí na Hraničnej ul. v Bratislave poskytuje vysoko odborné služby v 12-tich programoch. Má skoro polstovky stálych zamestnancov a skoro štvrťstovky externých spolupracovníkov. Personál tvoria špecialisti lekári - psychiatri, internisti, pediatri, psychológovia, sociálni pracovníci, špeciálni pedagógovia. Väčšina našich zamestnancov, ktorí sú v kontakte s klientom má absolvovaný psychoterapeutický výcvik. Máme intenzívnu spoluprácu s masmédiami. Spolupracujeme s mnohými zahraničnými zariadeniami podobného zamerania. Naši zamestnanci sa zúčastňujú každoročne na študijných pobytoch, kongresoch a konferenciách doma a vo svete. Okrem klientov zo Slovenska máme aj klientelu zo zahraničia. CPLDZ je umiestnené v dvoch zmodernizovaných budovách v II. a III. bratislavskom obvode.
Uplatňujeme najmodernejšie metódy v oblasti poradenstva, prevencie, liečby, rehabilitácie a resocializácie pre užívateľov a závislých od drog, alkoholu a ďaľších návykových látok.
Personálne a technické vybavenie centra vytvorilo podmienky na realizáciu výskumných sledovaní. Grafický diagram programov CPLDZ a ich nadväzností (image map 26 kB)
 

Stručný popis niektorých programov:

Novinky! Keramická dielňa  | Samolepka Dobré ráno | leták Čo sú to hepatitídy? | Grafiti na WC

Na zverejnení týchto stránok spolupracuje NEXTRA.