Vydávanie periodika “NEZÁVISLOSŤ” je súčasťou projektu “Slová o živote” a je rozšírením našich biblioterapeutických aktivít. Projekt je založený na myšlienke využitia vlastných literárných textov, prác a produktov našich pacientov v terapeutickom procese.

Hlavným cieľom je snaha prostredníctvom vlastného periodika vytvoriť priestor pre kompletné terapeutické pôsobenie na našich klientov využívaním ich vlastného tvorivého a vyjadrovacieho potenciálu.

Doterajšie skúsenosti – vyšlo už 6 čísiel “Nezávislosti” poukazujú na záujem pacientov o tento druh vzájomnej komunikácie, prijímania informácii od profesionálov zaoberajúcich sa problematikou liečby závislostí z radov odborníkov CPLDZ na Hraničnej , alebo i širšej verejnosti.

Časopis vychádza s 3-týždňovou periodicitou. Jeho distribúcia je realizovaná viacerými spôsobmi:
- priamo pacientom prostredníctvom terapeutických aktivít CPLDZ
- je voľne prístupný na recepcii CPLDZ na Hraničnej ul. 2
- elektronickou formou na stránkach Internetu

Prostredníctvom tejto stránky sa budeš mať možnosť zoznámiť s názormi a postrehmi jeho prispievateľov i Ty. “Nezávislosť” je predovšetkým liečebná pomôcka a slúži ako priestor na vyjadrenie pocitov, postrehov a názorov ľudí, ktorí majú s drogami rôznym - často úplne diametrálne odlišnými spôsobom - niečo do činenia. Preto ak nebudeš s niektorými z nich súhlasiť môžeš sa zapojiť do polemiky a možno už v ďalšom čísle objavíš svoj prípevok. Mailuj na idz@drogy.sk alebo píš na adresu IDZ!