Inštitút drogových závislostí

Institute of Drug Dependencies


Hraničná 2, POBox 51, 82799 Bratislava

Tel: 02-53417467     02-53417464     Fax: 02-53419148     e-mail: idz@drogy.sk

vznikol 1. januára 1998 pri Centre pre liečbu drogových závislostí (CPLDZ). 

 

 

SPRÁVA

 

Správa o činnosti

 

 

Inštitútu drogových závislostí

Centra pre liečbu drogových závislostí

v Bratislave za rok 2001

 

 

 

 

Inštitút drogových závislostí CPLDZ

Centrum pre liečbu drogových závislostí

máj 2002

 

 

 

 

Obsah

 

 

 

 

 

Úvod................................................................................3

 

Informačná a koordinačná činnosť...................................6

Výskumná a vedecká činnosť..........................................9

Výchovná a vzdelávacia činnost......................................14

Vzdelávacie aktivity .......................................................15

Výchovné aktivity - zdravotnícka osveta..........................16

Záver..............................................................................17

Prílohy......... ..................................................................19

 

 

 

Úvodom

 

 

 

Inštitút drogových závislostí (d'alej aj IDZ) bol zriadený ako rozpočtová zložka v rámci príspevkovej organizácie - Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave, dňa 1.1.1998 z rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v súlade s úlohami vlády Slovenskej republiky. V roku 2001 zavŕšil 4. rok svojej úspešnej práce zameraný na plnenie úloh Národného programu boja proti drogám v oblasti znižovania ich dopytu. Základnými zložkami činnosti inštitútu sú: (a) informačná a koordinačná, (b) výskumná a vedecká činnosť, (c) výchovná a vzdelávacia činnost'. Ťažisko práce IDZ je v oblasti aktivít zapadajúcich do pôsobnosti odboru drogových závislostí, ktorý je nadstavbovým odborom psychiatrie v rámci rezortu ministerstva zdravotníctva. Mimo to IDZ plnil a plní úlohy medzirezortného, národného a medzinárodného charakteru.

V informačnej a  koordinačnej oblasti patrí  k podstatným realizovaným výstupom v minulom roku príprava a vydanie prekladu odbornej vedeckej príručky “Smernice k  Metadónu”, vydanej za podpory Veľvyslanectva Holandského kráľovstva, v rámci projektu preventívnych a mediálnych programov, financovaného Európskou komisiou, všeobecným direktoriátom V, ktorá je určená predovšetkým pre odborníkov a organizátorov zdravotnej politiky v oblasti starostlivosti o závislých na Slovensku. Zabezpečená bola jej bezplatná distribúcia. Jedná sa o na vedeckých faktoch založený manuál, ktorý by mal byť východiskom pri realizácii opatrení v oblasti práce u udržiavacej liečby v zdravotníctve. Spravovanie a obsahové dopĺňanie internetovej webovskej stránky “www.drogy.sk” je činnost'ou dlhodobého charakteru na tomto úseku. Webovská stránka má informačnú, propagačnú a poradenskú časť.

Inštitút drogových závislostí plnil a plní významnú logistickú., podpornú funkciu pre hlavného odborníka v odbore drogových závislostí Ministerstva zdravotníctva SR, nakoľko sa jedná o širokú a viacrezortnú formu aktivít v oblasti znižovania dopytu po drogách. V roku 2001 sa uskutočnilo jedno pracovné stretnutie odborníkov k problematike štandardných postupov v odbore drogových závislostí, ktoré organizoval na podnet hlavného odborníka IDZ. Závery boli spracované a odoslané na MZ SR. Ďalšie pracovné stretnutie bolo plánované na prvý štvrť rok 2002.

Ďalšou dôležitou úlohou bola práca na vydávaní už 2. ročníka Spravodajských listov v spolupráci s Odbornou spoločnost'ou pre závislosti od návykových látok. Vydavatel'skú, editorskú a redakčnú funkciu pri realizácii Spravodajských listov prevzal IDZ.

Vo výskumnej a vedeckej činnosti významnou aktivitou v minulom roku bolo pokračovanie sledovaní a realizácia čiastkových výstupov na medzinárodnom projekte TRANSDRUG v rámci projektov EÚ - LEONARDO, kde v spolupráci s inštitúciami v krajinách Európskej únie - Fínskom, Holandskom a Talianskom je hlavným zámerom hľadanie optimálnych metodík použiteľných na stanovenie potrieb dopĺňania informácií z oblasti polytoxikománií pre vybrané profesijné skupiny, ktoré sa tejto problematike vo svojej práci venujú. Z oblasti kontinuálnych zist'ovaní podstatné bolo sledovanie základných indikátorov: (1) dopytu po liečbe a (2) ukazovatel'ov výskytu krvou prenosných infekcií u užívatel'ov drog pre drogový informačný uzol (DIS) pre potreby Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislost' (EMCDDA) v Lisabone. Pre strategické plánovanie potrieb zdravotníckej starostlivosti v odbore drogových závislostí ukončili pracovníci IDZ v roku 2000 trojročnú, prospektívnu štúdiu hodnotenia životných kariér ľudí so závislost'ou od opiátov, ktorí vstúpili pred troma rokmi do odvykacej liečby. Výsledky tejto štúdie boli zaslané a prijaté na publikáciu do tlače v karentovanom zahraničnom odbornom časopise. V roku 2001 začala ďalšia pokračujúca práca na tejto úlohe. Rozbehol sa pripravovaný projekt zist'ovania farmakokinetických súvislostí na základe sledovania metadonémie u pacientov v udržiavacej metadónovej liečbe v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave. Okrem toho bol vykonaný rad d'alších odborných vedecko-výskumných štúdií, výsledky ktorých boli v širokej miere prezentované na domácej a zahraničnej odbornej verejnosti či už formou prednášok na vedeckých podujatiach, alebo publikáciami v odborných časopisoch.

IDZ sa podieľalo na spoločnej realizácii doškoľovania praktických lekárov v oblasti drogových závislostí v rámci kurzov poriadaných Univerzitou Wieganda a Slovenskou postgraduálnou akadémiou v školiacom stredisku Nemocnice Milosrdných bratov v Bratislave. Odborné kurzy poradenstva pre oblast' drogových závislostí v národnom meradle, vzdelávanie  ďalších zdravotníckych pracovníkov, lektorská účasť na vzdelávaniach patrili k časovo náročným činnostiam v roku 2001. No popritom bola realizovaná i celá paleta d'alších výchovných a vzdelávacích aktivít, ktoré boli orientované na výchovných poradcov a koordinátorov pre drogové závislostí , na mládež v rámci primárnej prevencie, na užívatel'ov drog v rámci vydávania týždenníka "Nezávislosť", alebo boli určené pedagogickým pracovníkom, pracovníkom mimovládnych organizácií atd'. IDZ plnil v tomto smere významnú úlohu na vykrývanie potrieb najmä v medzirezortnom prenose a dopĺňaní potrebných vzdelávacích aktivít z medicínskeho uhlu pohl'adu.

Rozsiahla činnosť IDZ v tej vysokej kvalite, ktorej znakom je akceptovanie v medzinárodnej spolupráci a na medzinárodnom odbornom publikačnom fóre po pomerne krátkej dobe od jeho vzniku, by nebola bývala možná bez spolupráce a úzkej nadväznosti na liečebno - preventivne aktivity Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave. IDZ v roku 2001 mal 11 pracovníkov v trvalom pracovnom pomere a 2 pracovníkov na dohodu o pracovnej činnosti. Pre interné potreby schvaľovania etických noriem v činnosti  IDZ vo všetkých troch oblastiach práce bola od jeho vzniku zriadená etická komisia.

 

 

 

Informačná a koordinačná činnost'

V roku 2001 sa podarilo na základe podkladov  Európskej komisie, Všeobecného direktoriátu V. a za pomoci Vel'vyslanectva holandského kráľovstva v Bratislave zrealizovat' preklad a vydanie odbornej príručky najaktuálnejších overených vedomostí, ktoré sú predpokladmi pri zabezpečovaní starostlivosti o ľudí so závislosťou od opiátov, so zameraním na udržiavaciu liečbu metadónom – “Methadone Guidelines” /Smernice k  Metadónu/. Publikácia je základom na tvorbu a implementáciu strategických opatrení v oblasti znižovania dopytu po drogách v rámci Národného programu boja proti drogám. Jej zavádzanie u nás je súčasťou Programov ochrany verejného zdravia a plní dôležitú úlohu pri redukovaní protispoločenskej činnosti. Túto najmodernejšiu technológiu sme bezplatne poskytli rade našich odborníkov ako aj niektorým odborným inštitúciám ako napr. ministerstvám, Generálnemu sekretariátu Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog na Úrade vlády SR, Protidrogovému fondu, zdravotným poisťovniam a i.

Už tradičnou sa stala pre užívatel'ov webovská stránka: www.drogy.sk, ktorú spravuje Inštitút drogových závislostí. Obsahom reaguje na nový zákon o informáciách, ale poskytuje najmä širšie, obecnejšie údaje o problematike drog v súvislosti s ich užívaním a možnost'ami pomoci a liečby pri vzniku závislosti od nich, ako aj prepojenia na d'alšie linky s relevantným obsahom. Cestou tejto stránky realizujú pracovníci IDZ, ale podl'a potreby aj prizvaní d'alší odborníci z radov pracovníkov organizácie, bezplatnú poradenskú službu na internete. Aktualizovaná mailová adresa je info@drogy.sk. K dopytom všeobecnejšieho charakteru slúži mailová adresa idz@cpldz.sk. Propagované sú na nej tiež významné akcie a aktivity v rámci činnosti odboru drogových závislostí.

V oblasti masmediálnej politiky IDZ pripravoval po programovej, ale najmä po obsahovej stránke štvrt'ročne usporadúvané tlačové konferencie, prostredníctvom ktorých je informovaná naša verejnost' o najnovšom stave a vývoji situácie v problematike užívania psychoaktivnych látok v Bratislave a na Slovensku a to predovšetkým ilegálnych návykových látok - drog.

V spolupráci s Odbomou spoločnosťou pre závislosti od návykových látok začal Inštitút drogových závislosti od decembra 2000 vydávať Spravodajské listy, ktoré sú rozširované odborníkom a odborným inštitúciám. Doposiaľ vyšlo 5 čísel. IDZ vykonáva editorskú, redakčnú a distribučnú funkciu. Spravodajské listy prinášajú najnovšie, krátke odbomé informácie predovšetkým z overených zahraničných zdrojov (Newsletter Národného inštitútu pre drogové závislosti, USA) tak, aby boli v čo najkratšom čase dostupné našej odbornej verejnosti. Vydávanie týchto Spravodajských listov sa predpokladá v tejto podobe iba na ohraničené obdobie a to dovtedy, kým nebude pre našu odbornú verejnost' široko dostupný intemet a kým nebude mať lepšiu jazykovú výbavu.

Vo svojej organizačnej činnosti tvorí IDZ silnú podpornú informačnú a organizačnú bázu pre potreby ako Ministerstva zdravotníctva SR – spracovali sme informačnú štúdiu o stave liečebnej starostlivosti a epidemiológie v SR , tak aj Generálneho sekretariátu výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog. V tomto smere pripravujú jeho pracovníci jednak materiály na dožiadania k jednotlivým otázkam, ale aj napr. podkladové materiály pre porady hlavného odborníka pre odbor drogových závislostí Ministerstva zdravotníctva SR. Príprava porád s krajskými odborníkmi, príprava a práca na tvorbe štandartných postupov pre odbor závislostí.

V organizačnej činnosti sa pracovníci IDZ podieľali tiež na spolupráci s rezortmi Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR v súvislosti s prácou a starostlivosťou o klientov so závislosťou v resocializačných zariadeniach, prostredníctvom Národného osvetového centra spolupracovali s Ministerstvom kultúry SR, ďalej s Krajským úradom v Bratislave, s Magistrátom hlavného mesta Slovenska Bratislavy. Dôležitou formou informačnej činnosti IDZ je príprava a realizácia domácich a zahraničných návštev, kde predmetom ich záujmu sú otázky súvisiace s problematikou drogových závislostí na Slovensku a oblasť znižovania dopytu po drogách. Sem možno v roku 2001 zaradit' pracovný výjazd zástupcov epidemiologického informačného centra pre potreby EMCDDA z Lisabonu, návštevu misie EÚ PHARE pre oblast' znižovania dopytu po drogách, návštevu zástupcu výtvarnej výstavy plošných prác putovnej výstavy z Fínska, 2 pracovné návštevy zástupcov epidemiologického informačného uzla pre potreby EMCDDA v Lisabone. Pracovníci inštitútu tiež zabezpečujú odbornú a organizačnú činnost' v rámci Komisie pre prevenciu protispoločenskej činnosti a kriminality. V spolupráci s mimovládnymi organizáciami zabezpečí IDZ účast' na besedách s ich členmi a s občanmi. Do tejto časti činnosti zapadá aj realizácia pravidelných výtvarných výstav CPLDZ a participácia priestorovými a plošnými prácami našich pacientov v spolupráci s Národným osvetovým centrom na putovnej medzinárodnej výstave Prečo som na svete rád?

Okrem spolupráce s organizáciami štátnej správy, s hlavným odborníkom pre drogové závislosti, spolupracoval IDZ s odbornými spoločnosťami a organizáciami na domácej aj na medzinárodnej úrovni ako sú Spoločnosť pre závislosti od návykových látok, Slovenská lekárska spoločnosť, Slovenský červený kríž, Nadácia otvorenej spoločnosti, Česká spoločnosť pre návykové nemoci, Euro TC, ICAA, ERNA. V rámci IDZ pokračovala aj spolupráca s mimovládnymi organizáciami pracujúcich na komunitnej úrovni ako sú OZ Odyseuss, OZ ROAD, OZ Jašterica, OZ PRIMA, Športom proti drogám, Človek v kríze, Nadácia Lúč a i. Nezanedbatel'nou súčasťou náplne práce pracovníkov inštitútu sú činnosti súvisiace s prípravou nových projektov, ich predkladaním, prípadne realizáciou na národnej, prípadne medzinárodnej úrovni.

Medzi organizačné práce a činnosti IDZ je potrebné tiež zahrnúť všetky aktivity spojené s prípravou najmä vzdelávacích programov, kde práve táto podporná, logistická aktvita si vyžadovala aj v roku 2001 mnoho človekohodín práce. Neodmysliteľnou súčasťou práce Inštitútu sú pravidelné štvrťročné tlačové konferencie, masmediálna kampaň na konci roku 2001 v masmédiách SR, ďalej mediálna preventívna kampaň v spolupráci s rádiom Rock FM a realizácia rozsiahleho projektu informačných a  preventívnych aktivít inštitútu za podpory Veľvyslanectva Holandského kráľovstva. Do jeho obsahovej realizácie patrí okrem spomínanej masmediálnej preventívnej kampane aj  dotlač informačno-preventívnych materiálov o IDZ-CPLDZ , úpravy a vysielania televízneho a rozhlasového spotu, podpora periodickej tlačoviny – liečebnej pomôcky “Nezávislosť” a vydanie informačnej publikácie Závislosť od hry /gambling/. Súčasťou projektu je aj spolupráca so  Slovenskou televíziou, kde sme participovali na krátkometrážnom dokumentárnom filme o liečebných programoch a  práci v liečebno-preventívnej starostlivosti CPLDZ v jeho ambulantnej aj lôžkovej zložke.

 

Výskumná a vedecká činnosť

(1) Medzinárodne najvýznamnejším projektom v tejto oblasti bola príprava medzinárodného projektu TRANSDRUG, ktorý sa prakticky začal realizovať koncom roka 2000 a hlavná práca na ňom s uskutoční až v nasledujúcich troch rokoch. Rok 2001 bol ťažiskovým, čo sa týka zberu materiálu. Na tomto projekte, kde hlavným koordinátorom je A-klinika vo Finsku je hlavným zámerom vzhl'adom na meniacu sa situáciu na drogovej scéne v zmysle rozširovania polytoxikománie, potreba d'alšieho multiprofesionálneho vzdelávania pracovníkov v oblasti poskytovania služieb drogovo závislým. Tento fakt vyvolal požiadavku vytvorenia účinnej metodiky potrebnej práve na analýzu vzdelávacích potrieb odborníkov pracujúcich v danej oblasti. Projekt svojim rozsahom zasahuje nielen do výskumnej činnosti IDZ realizáciou samotnej analýzy vzdelávacich potrieb vybranými metódami a ich následného kvalitatívneho a  kvantitatívneho vyhodnotenia a spracovania, ale i do informačno - koordinačnej. Jeho praktickým výsledkom pre súčasných i budúcich plánovačov a realizátorov vzdelávacích aktivít v oblasti drogových závislostí u nás bude vytvorenie účinného nástroja - súboru metód, ktorý bude rozširovaný v elektronickej i tlačenej podobe v slovenskom i anglickom jazyku (tzv. Tool Kit). Bude slúžit' na zisťovanie požiadaviek pre d'alšie profesionálne vzdelávanie priamo v praxi. Charakteristickými znakmi projektu sú jeho multisektoriálny dosah, rešpektovanie regionálnych/ lokálnych potrieb, praktické využitie jeho výsledkov, ako aj priama náväznosť medzi identifikáciou potrieb vzdelávania a jeho plánovaním.

Dôležitým faktom pri realizácii projektu je využívanie najnovších metód a foriem práce spojených s využívaním informačných technológií - najmä na medzinárodnej úrovni využívanie virtuálneho priestoru na zverejňovanie jeho progresu a dosiahnutých výsledkov na spoločnej intemetovej stránke projektu, skupinové formy práce s e-mailom (chat rooms), videokonferencie atd'. IDZ sa bude aktívne zúčastňovať na realizácii všetkých fáz projektu ako jeden z medzinárodných partnerov, ako aj koordinácie na národnej úrovni, pri jeho realizácii v SR. V roku 2001 sme sa zúčastnili dvoch pracovných stretnutí v Taliansku a Holandsku, zameraných najmä na prezentáciu našich prieskumov z oblasti potrieb vo vzdelávaní. Do tohto obdobia zapadá aj prebiehajúce medzinárodné diskusné fórum v súvislosti s tvorbou odbornej príručky.

(2) Výskumný projekt zameraný na farmakokinetiku pri metadónovej udržiavacej liečbe sa začal realizovať v spolupráci s Toxikologickým a dopingovým laboratóriom Univerzity Komenského v Bratislave. Bola uzatvorená zmluva o spolupráci na spoločnom projekte medzi pracoviskami a podaný spoločný projekt na Protidrogový fond. V minulom roku sa vytvárala metodika, protokol a zameranie výskumu. Na začiatku roku 2001 boli spracované čiastkové zistenia boli prezentované na odbornom seminári Šport a drogy s medzinárodnou účasťou, organizovanom inštitútom.

(3) K dôležitým výskumným projektom, kde došlo k ukončeniu výskumnej fázy zberu údajov patrí projekt zisťovanie osudov u kohorty pacientov, ktorí prišli so žiadosťou o liečbu do Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave pre problémy so závislost'ou od opiátov. Jedná sa ukončenie trojročnej, dlhodobej výskumnej štúdie. Skúmanú vzorku tvorilo 351 probandov - pacientov CPLDZ, ktorí sem prišli v období od začiatku novembra 1996 do konca októbra 1997 so žiadost'ou o liečbu pre problémy so závislost'ou od opiátov - heroínu. Jednalo sa o hodnotiacu štúdiu zameranú na zisťovanie podstatných výstupov u liečených pacientov so závislost'ou od opiátov a to na zist'ovanie základnej premennej, ktorou bola abstinencia od opioidov, či už kompletná, alebo parciálna (v udržiavacej liečbe). Ďalšou premennou, ktorá bola v tejto súvislosti z dlhodobého hl'adiska sledovaná bola zamestnanost', resp. návšteva školy u probandov. Vel'a úsilia bolo vynaloženého na zabezpečenie dostatočnej proporcie tých, o ktorých sa podarilo s odstupom 3 rokov získať požadované informácie. Išlo nám v prvom rade o zabezpečenie dostatočnej miery odpovedí tzv. response rate, nevyhnutnej na dosiahnutie potrebnej výpovednej hodnoty zistení. Spracovávanie zozbieraných výsledkov a ich publikácia je plánovaná na prvý polrok roku 2001. Hlavným ciel'om je príprava na výskume založených podkladov o príspevku účinnosti nami poskytovaných služieb na prognózu zlepšenia stavu závislosti od opiátov u pacientov, ktorí vstúpili do liečby. Tieto zistenia by mali slúžit' na orientáciu v oblasti znižovania dopytu, najmä pri poskytovaní liečebnej starostlivosti pre pacientov so závislost'ou od opiátov, pri príprave úloh strategického plánovania v odbore drogových závislostí v rámci rezortu ministerstva zdravotníctva a v perspektíve aj pri aktualizácii úloh Národného programu boja proti drogám v časti znižovania dopytu. Okrem plánovania zdravotníckych služieb, výsledky tohoto výskumu by mali poslúžiť ako jeden z podkladov pre tvorbu

štandardných liečebných postupov v odbore drogových závislostí, na kalkulácie odhadov počtu užívatel'ov v trendoch u epidémie závislosti od ilegálnych drog na Slovensku. Výstupom má byt' aj možnosť porovnania s výsledkami podobných štúdií, ktoré boli realizované v krajinách s inými socio-ekonomickými podmienkami, predovšetkým v krajinách Európskej únie a v severnej Amerike. Jedná sa o typ štúdie, ktorý je vel'mi požadovaný a zdôrazňovaný v odporúčaniach Európskeho centra pre monitorovanie drog a drogových závislostí EÚ v Lisabone. Po ukončení, zhodnotením, spracovaním a publikáciou výsledkov, vytvára IDZ predpoklady na jej pokračovanie zbieraním informovaných súhlasov od potenciálnych probandov na započatie jej d'alšej fázy s odstupom roka, resp. troch. Tak by sa mala vytvorit' nová kohorta, ktorá by v perspektívnom skúmaní zrovnatel'nou metodológiou mohla prispieť porovnaním k monitorovaniu prípadných zmien v osudoch pacientov liečených pre závislosť od drog v našich podmienkach. Štúdia skúma možnú zmenu v základnej ciel'ovej medicínskej premennej, ktorou je abstinencia od opiátov, ale súčasne predpokladá aj spoluúčasť a vplyv množstva premenných, ktoré až na výnimky nesleduje, ale môžu pri opakovaní v priebehu rokov spôsobit' zmenu vo výstupoch. Opakovanie štúdie s odstupom troch rokov na inej kohorte pacientov by malo určiť mieru spoľahlivosti nie len metodiky, ale aj stabilitu zistení v našich sociálnych a kultúrnych podmienkach.

S ohľadom na nezanedbatel'nú čast' pacientov so závislost'ou od alkoholu bola malá sondážna štúdia s podobnou metodikou, ale iba s ročným odstupom od začiatku sledovania vykonaná tiež na menšej skupine týchto probandov. Tu by sa perspektívne dalo tiež počítať s jej opakovaním, ale na väčšej vzorke probandov.

(4) Sledovanie zmien vo výskyte krvou prenosných ochorení u užívatel'ov ilegálnych návykových látok, ktorí prichádzajú so žiadost'ou o 1iečbu pre problémy so závislost'ou sa stalo rutinnou výskumnou úlohou, ktorú plnil IDZ i v roku 2001. Toto výskumné sledovanie už po tretí rok slúži nie len ako sentinel pre informáciu o stave rozšírenia spomenutých infekcií medzi našimi užívatel'mi drog, ale aj ako informácia, ktorá je v medzinárodnom európskom rozmere požadovaná a odosielaná cestou centrálneho uzlu DIS pri Generálnom sekretariáte Výboru ministrov pre drogy a drogové závislosti do Európskeho monitorovacieho centra pre drogy drogové závislosti v Lisabone. Jedná sa o jeden zo základných indikátorov a týmto skúmaním sa tiež plní jedna zo základných úloh stanovených Radou Európy v akčnom pláne pre oblast' riešenia problémov súvisiacich s drogami na obdobie rokov 2000 - 2004, ktorý bol prijatý na zasadaní RE v Helsinkách v decembri 1999. Spomenuté zistenia poukazujú na možné d'alšie významné dopady epidémie užívania ilegálnych návykových látok na zdravotný stav obyvatel'stva u nás, resp. na efektívnost' a potrebu prijímania preventívnych opatrení na zníženie takýchto rizík. Je to vlastne sledovanie výstupného ukazovatel'a o účinnosti zdravotníckych programov a opatrení ako aj o efektivite vynaložených prostriedkov na Programy ochrany verejného zdravia, do služieb poskytujúcich zdravotnú starostlivosť pre pacientov so závislost'ou od drog. Jedná sa tiež preto o dôležité výskumné sledovanie, ktorého výstupy reflektujú na dostupnost' takých konkrétnych zdravotníckych služieb akými sú možnost' prijatia na liečbu bez čakania a osobných finančných výdavkov, rozšírenosť a dostupnost' vakcinácie proti hepatitíde typu B, dostupnosť zdravotných, osvetových informácií pre ľudí so závislosťou. Do týchto výstupov sa ale premieta aj dostupnosť sterilných ihiel a striekačiek a rozšírenie programov ich výmeny a tak d'alej. Naše doterajšie zistenia poukazovali na správnost' zvolenej stratégie a realizácie potrebných zdravotníckych opatrení, nakol'ko po 3 rokoch sledovania v podmienkach Bratislavy boli opakovane zistené dobré výstupy, najmä pokial' ide o rozšírenie infekcie HIV medzi užívatel'mi drog, ale aj čo sa týka zistení o miere prekonanej HVB, kde sme na prvom, resp. prvých miestach v Európe, čo sa týka nízkej premorenosti nášho obyvatel'stva, resp. pacientov užívajúcich vnútrožilovo drogy.

(5) Tieto výskumné sledovania boli doplnené d'alšími skúmaniami so zameraním na vyhodnocovanie procesu ako napr. analýza fungovania programu výmeny sterilných ihiel a striekačiek za obdobie 5 rokov v CPLDZ v Bratislave. Zvláštnymi, separátnymi štúdiami boli práce orientované na etiopatogenetické súvislosti u závislostí od ilegálnych návykových látok, ako to bolo v prípade štúdie o význame činiteľa vyhľ'adávania vzrušenia pri vzniku a v priebehu nasledovnej liečby u pacientov so závislost'ou od heroínu. Referované na odborných podujatiach a prijaté na publikáciu do zahraničnej odbomej tlače boli výsledky štúdie zameranej na zist'ovanie úlohy športovania v prevencii vzniku závislostí od opiátov. Ďalšou štúdiou, ktorá bola spracovaná a publikovaná v zahraničnom odbornom časopise v roku 2001 bola štúdia zisťovania koncentrácií plazmatického metadónu v metadónovej udržiavacej liečbe, v spolupráci s Toxikologickým, antidopingovým centrom UK v Bratislave. Ďalej odborný článok v súvislosti s hodnotením programu detoxifikácie s použitím kodeínu v  CPLDZ v Bratislave a odborné výstupy z výskumných projektov, týkajúce sa významu a prístupu k hodnoteniu v liečbe závislostí u nás a problematika faktoru alementátneho maku v diagnostike užívania opiátov. V rámci zist'ovania polyúzu návykových látok bola do domácej odbomej tlače po spracovaní rozsiahleho materiálu zaslaná na publikáciu štúdia, ktorá zisťovala mieru problémov súvisiacich s alkoholom tak, ako sa zobrazila v anamnestickom dotazniku MAST u pacientov so závislost'ou od opioidov, ktorí prišli so žiadost'ou o liečbu kvôli tejto závislosti. Na konci  roku 2001 sme začali  skúmať dotazníkovou metódou u pacientov v krátkodobej a strednodobej liečbe, hodnotenie pacientovej spokojnosti v procese liečby závislosti od psychoaktívnych látok. Čiastkové výstupy sú spracovávané postupne do odborných štúdií a správ a prezentované na domácich i zahraničných odborných fórach. Výstupy z týchto prác mali upozornit' odbornú medicínsku verejnosť na niektoré praktické diagnostické a terapeutické súvislosti.

Základnou charakteristikou všetkých výskumných a vedeckých prác, ktoré boli realizované Inštitútom drogových závislosti v roku 2001, ale aj predtým je ich úzka previazanost' na praktické úlohy zadané Národným programom boja proti drogám, ako aj medzinárodnými koordinujúcimi inštitúciami ako je Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA). Tento druh výskumnej činnosti inštitútu je jeho prioritou. V prvom rade sa jedná najmä o štúdie epidemiologického a hodnotiaceho charakteru. Dopĺňajú ich menšie výskumné projekty, ktoré sú zamerané na skúmanie limitovanejších otázok, ale opäť s výstupmi pre praktickú činnosť v odbore drogových závislostí.

Súhrnne bolo v roku 2001 pracovníkmi IDZ, alebo v spolupráci s  ďalšími pracovníkmi CPLDZ prezentovaných na konferenciách, sympóziách a seminároch doma a v zahraničí spolu 21 príspevkov. Do tlače a na publikáciu boli zaslané štyri odborné vedecké práce.

 

Výchovná a vzdelávacia činnost'

Okrem prioritného odovzdávania vedomostí najmä formou demonštrácií praktických skúseností pre pracovníkov z rezortu MZ SR boli výchovné a vzdelávacie aktivity orientované v spolupráci s rezortmi MŠ SR, MPSVaR SR, MO SR, MH SR, MVO SR. Celý objem výchovných a vzdelávacích aktivít je možné v zásade podl'a ciel'ovej skupiny deliť na : (a) vzdelávacie aktivity, ktoré boli zamerané prevažne na profesionálov, ktorí potrebovali doplnenie vedomostí z oblasti problematiky drog a závislostí od psychoaktívnych látok pre svoju prácu v prevencii, liečbe, alebo doliečovaní; (b) výchovné aktivity, ktoré boli realizované formou informačných seminárov zacielených priamo na potenciálnych užívatel'ov drog - najmä na stredoškolskú mládež v adolescentnom veku v rámci primámej prevencie.

Vzdelávacie aktivity

Ťažiskovou, periodicky realizovanou vzdelávacou aktivitou bol aj v roku 2001 celoslovenský Kurz pre poradenstvo v oblasti drogových závislostí. V roku 2001 ukončila v máji v letnom semestri absolvovaním druhej časti kurz 3. ročníka školského roka 1999/2000 skupina 32 frekventantov. V jesennom termíne začal 4. ročník odborného školenia, ktorý bol v tomto roku organizovaný tak, aby prioritne zabezpečil požiadavky doškoľovania predovšetkým laických terapeutov pracujúcich v resocializačných zariadeniach, ktoré sú v metodickej gescii rezortu MPSVaR. Takto sa absolvovanie seminára stalo jednou z povinných podmienok pre týchto pracovníkov, v rámci školiaceho minima na získanie kvalifikačných predpokladov pre prácu v terapeutickej komunite. Pri ukončení seminára, kde boli po častiach vedomostnými testmi preskúšaní frekventanti a súčasne bolo vykonané hodnotenie úrovne spokojnosti so vzdelávaním samotnými účastníkmi. Miera ich spokojnosti pri anonymnom hodnotení bola 83%. Odovzdanie certifikátov sa uskutočnilo tradične na slávnostnom ukončení kurzu za prítomnosti riaditel'ky Generálneho sekretariátu Výboru ministrov pre drogy a drogové závislosti Úradu vlády. V novembri bol zahájený 4. ročník vzdelávania v oblasti poradenstva pre drogové závislosti s 20 frekventantami, prevažne z resocializačných zariadení a komunitných systémov u nás.

IDZ sa podieľal na cyklickom vzdelávaní lekárov prvého kontaktu v spolupráci so SPAM-om na školeniach v rámci vzdelávania realizovaného americkou Univerzitou Wieganda v nemocnici u Milosrdných bratov v Bratislave, resp. v rámci osnov školení realizovaných na SPAM-e (subkatedre hepatológie). Na týchto vzdelávaniach sa zúčastnilo cca 90 frekventantov.

IDZ poskytol viacero jednodňových vzdelávacích seminárov pre rezort MŠ SR a to pre pracovníkov pedagogicko - psychologických poradní, pre koordinátorov protidrogovej prevencie z Bratislavského kraja, pre pedagogických pracovníkov stredných a základných škôl z Bratislavského regiónu, ktorých riaditelia s ohl'adom na situáciu v oblasti ohrozenia študentov užívaním drog v ich školách, požiadali o spoluprácu vo vzdelávaní. Pokračovala aj spolupráca s Policajnou Akadémiou v Pezinku, aj spolupráca s rezortom MH SR , MŠ SR. Išlo o lektorovanie vzdelávania protidrogových koordinátorov zo škôl, ktorých zriad'ovatel'om je MH SR a  MC MB. V roku 2001 sa spolu na 35 vzdelávacích aktivitách IDZ zúčastnilo 918 profesionálov.

Osobitná forma vzdelávania bola realizovaná cestou poskytovania možností stážovania na pracovisku CPLDZ pod lektorským vedením pracovníkov IDZ v rámci praktickej výučby pre študentov Filozofickej fakulty UK a Pedagogickej fakulty UK v Bratislave, resp. v Nitre ako aj z Fakulty ošetrovatel'stva v Trnave. Jednalo sa najmä o študentov odborov psychológia, sociálna práca, špeciálna pedagogika, pedagogika a andragogika. Počet stážistov bol limitovaný prevádzkovou kapacitou liečebnej zložky organizácie. Touto formou absolvovalo v roku 2001 praktickú výučbu cestou IDZ na pracovisku CPLDZ 10 študentov vysokých škôl.

Výchovné aktivity - zdravotnícka osveta

Inštitút drogových závislostí poskytuje výchovné a vzdelávacie aktivity pre študentov prednostne stredných škôl. Jedná sa prevažne o aktivity, ktoré sa radia do oblasti primárnej prevencie a majú charakter zdravotníckej osvety. IDZ vzhl'adom na jeho zameranie a možnosti preferuje poskytovanie jednorázových, skupinových, interaktívnych prevenčných akcií informačného charakteru. Nakoľko sa nejedná o základnú funkciu IDZ a primárna prevencia je v rámci NPBD ťažiskovou úlohou MŠ SR, poskytuje tieto služby iba pre tie školy, ktoré si o ne sami požiadajú z dôvodu existencie zvýšeného rizika užívania návykových látok u ich študentov. Preventívne aktivity v rámci zdravotníckej osvety boli v roku 2000 organizované dvoma formami: (a) na pôde IDZ v jeho výukových priestoroch na základe dohodnutého harmonogramu, (b) návštevou škôl na ich pôde lektormi IDZ. Týmto spôsobom sa preventívnych akcií zdravotníckej osvety pre oblast' predchádzania užívania návykových látok a vzniku závislostí poriadaných IDZ zúčastnilo na 76 stretnutiach 2590 študentov stredných a základných škôl, odborných učilíšť a zdravotníckych škôl.

Preventívne aktivity formou zdravotníckej osvety organizoval IDZ aj v zacielení na širokú verejnosť. Predovšetkým je potrebné uviesť pravidelné štvrťročné tlačové konferencie. V roku 2001 sa jednalo o štyri, ktoré poskytli masmédiám najčerstvejšie informácie najmä o epidemiológii drogových závislostí a o možnostiach ich liečebnej starostlivosti u nás. .Ďalej to boli: (1) tradičný Silvestrovský beh CPLDZ; (2) novoročnú masmediálna kampaň: "Je čas nových rozhodnutí: Prečo nežiť zdravšie, slobodnejšie, bez závislosti?"; (3) spoluúčast' na aktivite MK SR Národného osvetového centra: "Prečo som na svete rád?"; (4) masmediálne vystúpenia v televízii, rozhlase, novinách a časopisoch .

 

Záver

Inštitút drogových závislostí vo svojej činnosti aj v roku 2001 nadviazal na plnenie úloh Ministerstva zdravotníctva SR v rámci Národného programu boja proti drogám z roku 1999 a ešte viac rozšíril svoju činnost' a skvalitnil jej úroveň. IDZ CPLDZ sa dostal na základe predchádzajúcich pracovných výstupov, ako aj na základe vysoko profesionálnej úrovne poskytovanej liečebno - preventívnej starostlivosti pre pacientov so závislost'ou od návykových látok v CPLDZ do povedomia nie len domácej, ale aj zahraničnej odbornej verejnosti. Svedčia o tom také fakty ako je uzatvorenie dohody o projekte vzdelávaco - výskumnej, medzinárodnej spolupráce v rámci programu Európskej únie Leonardo da Vinci s poprednými pracoviskami z troch krajín EÚ, ako aj akceptovanie 3 príspevkov referujúcich o výsledkoch výskumných zistení IDZ na publikáciu v zahraničných vedeckých, odborných časopisoch vydávaných v krajinách EÚ. Pri takej limitovanej kapacite pracovníkov akú má IDZ CPLDZ by nebolo možné tieto výsledky dosiahnut' bez spolupráce a výdatnej pomoci zo strany liečebno - preventívnej zložky Centra pre liečbu drogových závislostí. Iba táto úzka previazanosť bola schopná zabezpečit' dosiahnutie úspešného plnenia úloh IDZ CPLDZ. Inštitút drogových závislostí sa stal za obdobie uplynulých troch rokov spol'ahlivým prvkom podiel'ajúcim sa na realizácii rady úloh Národného programu boja proti drogám na národnej úrovni. IDZ je organizačným zázemím pre Ministerstvo zdravotníctva SR v príprave podkladov a pri realizácii koncepčných úloh rozvoja starostlivosti o pacientov so závislosťou od návykových látok v rámci odboru drogových závislosti. V uplynulom roku okrem činnosti na domácej pôde sa inštitút ešte vo väčšom rozsahu svojimi aktivitami zakomponoval do medzinárodnej, prioritne európskej spolupráce.

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy

 

 1. Začlenenie IDZ v organizačnej štruktúre CPLDZ
 2. Chronologický prehľad výstupov činnosti IDZ v roku 2001
 3. Prehľad finančných zdrojov na činnosť IDZ a špecifikácia ich použitia v roku 2001

 

 

 

 

 

PhDr. Ľubica Skovayová                                                                                                                   MUDr. Ľubomír Okruhlica,CSc.

                       vedúca IDZ-CPLDZ                                                                                                                                     riaditeľ CPLDZ

            Bratislava                                                                                                                                                    Bratislava

 

 

 

 

 

 

Bratislava, máj 2002

         

Na zverejnení týchto stránok spolupracuje NEXTRA.