Nezávislosť

číslo 5, ročník 5, máj 2001    Prečo by sme mali vôbec liečiť závislých?
    Vo vlaku
    Ako sa Vám žije ?
    V čom Vás droga zmenila  ?
    Čo je pre vás odmenou v abstinencii,prečo má pre Vás zmysel   abstinovať ?
    Čo by ste zmenili v liečbe ?
    Ako vidíte vydávanie časopisu Nezávislosť ?
    Život
    Z našej praxe
Centrum pre liečbu drogových závislostí
Hraničná 2, P.O.Box 51, 821 05 Bratislava

tel.: 02/5341 74 64, (5341 91 48)
fax.: 02/5341 91 48, (5341 74 75)

e-mail: idz@drogy.sk

 

Prečo by sme mali vôbec liečiť závislých?

 

Mnoho ľudí chápe zneužívanie drog a závislosť ako čisto sociálny problém. Veria, že ľudia zneužívajúci drogy a závislí by boli schopní sami prestať užívať drogy, ak by chceli zmeniť svoje správanie. Tieto mýty poznačili nielen tých, ktorí majú problémy s drogami, ale aj ich rodiny, ich komunity a širšiu verejnosť.

Zneužívanie drog a závislosť sú problémami verejného zdravia, ktoré sa týkajú mnohých ľudí a majú široké sociálne dôsledky.. naším cieľom je pomôcť verejnosti, aby nahradila mýty a staré povery okolo zneužívania drog a závislosti názormi podloženými vedeckými faktami a dôkazmi, ktoré svedčia pre to, že závislosť je síce chronická a recidivujúca, ale liečiteľná choroba.

Závislosť naozaj začína zneužívaním drog, kedy jedinec urobí vedomé rozhodnutie zobrať si drogu, ale závislosť “nie je len nadmerné užívanie drog”. Najnovší vedecký výskum nám poskytuje obrovské množstvo informácií o tom, že drogy nielen narušujú normálne fungovanie mozgu aj tým, že majú aj dlhodobé účinky na metabolizmus a aktivitu mozgu. V určitom bode sa objavia zmeny, ktoré môžu zvrátiť zneužívanie drog do závislosti, často chronického, recidivujúceho ochorenia. Na ukončenie tohoto nutkavého správania je nevyhnutná liečba a v liečebných programoch sa používa celá paleta prístupov na pomoc pacientom, aby sa vedeli vyhnúť možným recidívam užívania drog výskum.

Výskum Národného inštitútu drogových závislostí /USA/ jasne ukazuje, že závislosť je liečiteľná. Pomocou liečby, ktorá je prispôsobená individuálnym potrebám sa môžu pacienti naučiť kontrolovať svoje zvyky a môžu žiť normálnym životom. Výskum nám potvrdzuje účinnosť liečby a závislosti. Výskum nám dokonca ukazuje, že liečenie závislosti je tak isto účinné alebo dokonca účinnejšie, ako napríklad liečba mnohých iných, často chronických recidivujúcich ochorení, akými sú napríklad niektoré choroby srdca, cukrovka a niektoré duševné ochorenia.

 

Liečba môže mať hlboký účinok nielen na ľudí zneužívajúcich drogy, ale aj na spoločnosť ako celok významným zlepšením spoločenského a psychologického fungovania, znížením s drogami súvisiacej kriminality a násilia, znížením šírenia AIDS a vírusových zápalov pečene. Môže aj dramaticky znížiť výdavky spoločnosti na problém zneužívania drog.

Najprestížnejšie americké univerzity, ako aj najnovšie zistenia Inštitútu drogových závislostí CPLDZ v Bratislave ukázali, že liečba závislostí zredukovala užívanie drog o 50-60% a uväznenia za násilné a nenásilné činy o 40% a viac. Liečba zneužívania drog redukuje riziko infekcie HIV. Ak je liečba prepojená so službami, pripravujúcimi pacientov na zamestnanie, zlepšujú sa ich perspektívy a zamestná sa o 40%-60% viac ľudí. Úspešná liečba závislosti prijíma do svojho procesu jedinca, ktorý sa do spoločnosti vracia ako jej plnohodnotný a produktívny člen. Najmiernejšie odhady sú, že každá koruna použitá na .liečbu závislosti sa vráti spoločnosti v podobe úspor 4-7krát.

 

Je v záujme každého z nás povzniesť sa nad naše morálne pobúrenie a snažiť sa dostať ľudí so závislosťou na liečbu. Závislosť je .liečiteľná a vyliečiteľná!

 

 

Podľa americkej predlohy NIDA spracoval IDZ CPLDZ 2001

 

 

 

Vo vlaku

 

Toľko šancí - ako maku...

a ja stále v cudzom vlaku,

stále cestou prázdnou nikam,

teraz plačem, trpko pykám.

Komu patrí táto tvár,

ktorý výraz nemá pár?

Komu patria tieto oči,

kde si iskra nezaskočí?

Komu patria tieto dlane?

Bezvýznamne hľadím na ne.

Držiac lásku v ťažkej klietke.

Majúc ten svet v malej smietke.

Komu patrí toto srdce?

Bude tu i nabudúce?

Komu patrí toto telo?

Ničí sa jak keby chcelo.

Bezvýsledné slovo prosím,

jeden deň mi všetko vzal

a odvtedy tú ťarchu nosím.

? Laura Nagyová (sk.čistých)

 

 

VAŠE NÁZORY, MYŠLIENKY...

 

Nazreli sme do 13. komnaty a opýtali sme sa ľudí na skupine čistých a na metadonovej skupine (MUP).

Položili sme im tieto otázky :

1. Ako sa Vám žije ?

 

SKUPINA ČISTÝCH

 

SKUPINA MUP

  

 

2. V čom Vás droga zmenila ?

 

SKUPINA ČISTÝCH

 

 

SKUPINA MUP

 

( Dušan D. )

 

3. Čo je pre vás odmenou v abstinencii, prečo má pre vás zmysel abstinovať ?

SKUPINA ČISTÝCH

 

 

 

SKUPINA MUP

 

4. Čo by ste zmenili v liečbe ?

 

SKUPINA ČISTÝCH

 

SKUPINA MUP

 

 

5. Ako vidíte vydávanie časopisu Nezávislosť ?

 

SKUPINA ČISTÝCH

 

SKUPINA MUP

Súhlasím s tým, aby sa vydával, lebo niektoré veci sú tam vynikajúce.

 

Život

 

S radosťou a šťastím privítal som deň,

rýchlo ako lúč slnca,

čo premokne lesom

nebadane zostárnem.

No nenechám si život

medzi prsty prešmyknúť,

aj keď mi je občas clivo,

viem bránu šťastia odomknúť.

V spleti márnotratných lží

a s pocitom dezilúzie

volám: "Prebuď sa a ži!"

A ja ozaj s láskou žijem.

 

? Laura Nagyová (sk. čistých)

 

 

Myšlienka:

 

Nikdy si neobľúb hračku tak, aby si sa jej raz nevedel zbaviť.

bez mena

 

Dejiny dokázali, že aj tí najpozoruhodnejší víťazi obyčajne vždy narazili na neprekonateľné prekážky predtým, ako zvíťazili. A zvíťazili, lebo sa nedali znechutiť svojimi prehrami.

bez mena

 

 

Z našej praxe

 

 

Najistejšia výhovorka závislého, ktorý chce fetovať ďalej znie:

“Kto chce prestať fetovať, ten prestane sám”

Výhovorka, aby sa nezávislý nemusel liečiť:

“ Liečenie ešte nikomu nepomohlo”

Smutná výnimka, ktorá mnohých odrádza:

 

“Mám známeho, ktorý predáva a je čistý”

Časté ospravedlňovanie pitia alkoholu na liečení:

“Ja sa liečim na heroín a nie na alkohol”

a zároveň pričasto nasleduje sa opíjanie sa po liečení”

Naivné predstavy o liečbe:

“Mne stačí len vykrízovať, potom už mám všetko naplánované”.

Ako si závislý chráni svoju drogu:

 

“Ešte raz si dám, ale fakt len raz – aspoň na začiatok”

 

Príznak, že liečba by mala pokračovať:

“Už si verím, že si nedám, som si istý”

Veta, ktorú nechceme počuť:

“Choď za odborníkom a počúvni ho”

Katka T.


Zodpovední redaktori: PhDr. Ľubica Skovayová
Mgr. Andrea Mihálková

Vydal: Inštitút drogových závislostí pri Centre pre liečbu drogových závislostí
Hraničná 2, 821 05 Bratislava
Liečebná pomôcka

Ďakujeme všetkým , ktorí sa podieľali na vzniku tohto čísla časopisu!