Odpoveď Centra pre liečbu drogových závislostí, Hraničná 2, Bratislava

29.10.99 na výzvu matky Maroša

Vážená pani,

reagujeme na Váš príspevok, týkajúci sa drogovej závislosti Vášho syna. Z Vašich riadkov je zrejmé, že Vám na vašom synovi veľmi záleží. Počas tých dlhých rokov boja s jeho chorobou už akiste viete, že ide o chorobu, ktorá môže mať pri nedodržiavaní určitých zásad – myslím tým najmä zásady abstinencie - chronický priebeh.
V podstate má liečba má liečba dva ciele:
-prvým je abstinencia od látky
-druhým je telesné, psychické a sociálne zlepšenie pacientovho stavu.

Centre pre liečbu drogových závislostí na Hraničnej 2, v Bratislave poskytujeme liečbu aj ľuďom závislým od prchavých látok. Doposiaľ sme pre nich nevytvárali špeciálne programy, pretože sa jedná o chorobu, ktorá má veľa spoločných znakov s ostatnými typmi závislostí. Navyše sa často stretávame s ľudmi, ktorí okrem solvencií užívali, resp. užívajú aj iné drogy, či už legálne (alkohol, tabak) alebo nelegálne drogy a trpia tzv. polymorfnou závislosťou.

Začlenenie sa do ambulantného, prípadne lôžkového liečebného programu je založené na princípe dobrovoľného vstupu do liečby. Na jednej strane sa tento prístup javí najmä pre rod. príslušníkov a blízkych značne nedokonalý a obmedzujúci, na druhej strane je však prístupom rešpektujúcim ľudské práva každého človeka. Výnimku tvoria súdom nariadené liečby v prípade, že sa závislý dospustí trestných činov, prípadne konania ohrozujúceho spoločnosť, súd môže ako súčasť trestu nariadiť protitoxikomanickú alebo protialkoholickú liečbu.

Pre typ závislosti od prchavých látok je hlavným nebezpečenstvom možnosť smrteľnej intoxikácie, platí to aj pre tých, ktorí nie sú závislí, ale “len” s nimi experimentujú.

Liečba pozostáva zo starostlivosti o prípadné somatické ťažkosti - “aj keď doposiaľ nebol zistený klinický, telesný abstinenčný syndróm je možné používať medikamentóznu liečbu, najmä na zníženie chuti po droge, napätia, úzkosti a pod , a psychoterapiu - v prístupe prevláda kognitívno-behaviorálny prístup”.

Podľa našich doterajších informácií nevieme o iných zdravotníckych. zariadeniach, ktoré by vytvárali špeciálizované programy len pre užívateľov prchavých látok. V tomto smere však naša informovanosť nemusí byť uplne smerodajná, pretože existujú neštátne organizácie, nadácie, občianske združenia, ktoré prostredníctvom tzv. streetworkerov oslovujú ohrozenejšie skupiny ľudí práve vonku na uliciach, diskotékach, v kluboch a pod.

Veľmi správne ste poznamenali, že pre človeka závislého od drog je dôležitá práca. V prípade, že Váš syn je momentálne nezamestnaný, odporúčame iné formy aktivít – telesná práca doma, cvičenie, športové aktivity a dodržiavanie určitej štruktúry dňa, tzn.mať denný režim.

Problém závislosti je však potrebné vidieť z niekoľkých strán : Otázka znie kto má väčší problém so závislosťou Vášho syna – Vy alebo on ? Závislosť veľmi postihuje aj rodinu a najbližšie okolie závislého a deštruuje zravé, prirodzené vzťahy. Rodičia sú často citovo i materiálne vydieraní a   “zachraňujú” svoje deti pred negatívnymi dôsledkami, ktoré im drogový život prináša.

Medzi najdôležitejšie patrí dohodnúť si pravidlá fungovania v rodine. Ak nie je závislý ochotný k zmene, mal by niesť dôsledky. To sa samozrejme netýka situácií, keď je ohrozený jeho život ( napr. intoxikácia).

Pokiaľ ide o Vás, môžete vyhľadať profesionálnu pomoc pre seba, ak ju Váš syn odmieta, vyrovnávaním sa so vzniknutými problémami zvyšujete svoju šancu na ovplyvnenie svojho syna. Nestačí však len snaha pomôcť mu, ale najmä cieľavedomosť a pevnosť.

Osobné návštevy pracovníkov liečební priamo v domácnosti u klienta

sa u nás zatiaľ nerealizujú, najmä v tom zmysle ako ste to uviedli vy – motivovať ich k zmene a prípadnému liečeniu. V tomto smere by bolo vhodnejšie, pokiaľ máte záujem, obrátiť sa na sociálnych kurátorov, ktorí majú vo svojej pôsobnosti aj terénnu prácu s ľuďmi, ktorí potrebujú rôzne formy pomoci.

Musím však podotknúť, že medzi ľudmi trpiacimi závislosťou existujú aj takí, ktorí akékoľvek formy pomoci odmietajú a niektorí ich dokonca nikdy neprijmú.

U “sniffingu” a aj niektorých dalších drog ( napr. cannabis) môže byť tento postoj ešte viditeľnejší, pretože sebedeštrukcia, ktorá po užívaní drog nastáva, sa prejavuje po dlhšom období v porovnaní s inými drogami (napr ako u heroinu), prípadne užívateľ nepociťuje závažné fyzické problémy, psychické a psychosociálne problémy však nastávajú.

V prípade, že by ste sa chceli o našich liečebných programoch dozvedieť viac, môžete tak urobiť na našej internetovej stránke www.drogy.sk/cpldz alebo osobne priamo u nás v CPLDZ na Hraničnej ul.2, v pracovných dňoch od 7.00 do 15.30 hod., prípadne až do 20.00 hod. V našom centre má na starosti prácu s príbuznými PhDr. Ľubica Skovayová, Dodržiavanie diskrétnosti a mlčanlivosti pri poskytovaní našich služieb je samozrejmosťou.

Skontaktovať sa s nami môžete aj telefonicky na t.č. 534174 64, 67 alebo emailovej adrese idz@drogy.sk

Mgr. Gabriela Novotná
terapeut CPLDZ