AKTUÁLNE PROJEKTY IDZ A CPLDZ

 

Projekt "OPRE ROMA"

Projekt "TRANSDRUG"

 

Názov projektu : “OPRE ROMA”

Časový harmonogram projektu: máj 2000 – október 2000

 

roma.jpg (37188 bytes)

Kultúrne združenie olašských Rómov na Slovensku realizovalo v spolupráci s Inštitútom drogových závislostí a Centrom pre liečbu drogových závislostí v Bratislave projekt zameraný na prevenciu drogových závislostí pre vybranú komunitu olašských Rómov žijúcu v Topoľčanoch a okolí.

Iniciátorom a koordinátorom projektu bol p. Vincent Stojka, predseda Kultúrneho združenia olašských Rómov na Slovensku a jeho odborným garantom MUDr. Ľubomír Okruhlica, CSc. riaditeľ CPLDZ – IDZ Bratislava.

 

CIEĽ:

Cieľom projektu bolo zapojenie Rómov do prevencie drogových závislostí, vzbudenie ich záujmu o otázky zdravia a v spolupráci s odbornými pracovníkmi CPLDZ Bratislava sprístupnenie potrebných informácií týkajúcich sa vzniku a priebehu závislosti ako ochorenia, jeho liečby, ďalšej starostlivosti o závislých, a v neposlednom rade aj znižovanie poškodenia vzniknutého užívaním drog, ochrana proti šíreniu infekčných ochorení, /napr. aj očkovaním očkovaním proti hepatitíde typu B/

 

REALIZÁCIA PROJEKTU:

Organizačné zabezpečenie projektu: činnosti spojené s organizačným zabezpečením projektu ako boli prenájom priestorov, občerstvenie, zabezpečenie účasti na projekte, ako aj tlmočenie do rómštiny zabezpečilo Kultúrne združenie olašských Rómov na Slovensku.

Odborná stránka projektu: príprava obsahovej náplne

Projekt bol realizovaný v II. fázach :

V I. fáze projektu sa v júni t.r. konalo prípravné stretnutie s vajdami, resp.  tzv. autoritami z komunity Rómov z Topoľčian na pôde Inšitútu drogových závislostí v Bratislave s cieľom informovať ich o účele projektu a získať ich pre spoluprácu a pomoc pri organizovaní stretnutí v Topoľčanoch, napr. formou presviedčania k účasti samotných závislých a ich  rodinných príslušníkov a ďalším pôsobením v oblasti prevencie vo svojej komunite.

Prípravného stretnutia sa zúčastnilo 12 Rómov. Celkovo sa sa priamemu organizačnému zabezpečeniu projektu venovalo 5 Rómskych aktivistov.

 

II. fáza projektu bola realizovaná formou neformálnych informačno – poradenských stretnutí odborných pracovníkov CPDZ s členmi Rómskej komunity v Topoľčanoch.

Stretnutia sa uskutočnili vždy počas voľných víkendových dní v približne v 1-mesačných intervaloch, tak aby mohli byť záujemcovia z radov drogovo – závislých namieste zaočkovaní proti hepatitíde typu B.

Prvé stretnutie /15.7.2000/ bolo obsahovo zamerané na problematiku vzniku a priebehu závislostí , jej dôsledkov , ako aj možnosti liečby a celkové zdravotno – preventívne pôsobenie v radoch rodinných príslušníkov závislých /spojené s premietaním filmov, diapozitívov/.

Druhé stretnutie /12.8.00/ bolo zamerané okrem poradenstva a odborných prednášok a diskusií aj na primárnu prevenciu medzi rómskou mládežou – sledovanie niektorých vybraných videofilmov s protidrogovou problematikou, kreatívne hry pre deti a pod.

Tretím stretnutím /23.9.00/, ktoré bolo vedené diskusnou formou sme nadviazali na predchádzajúce dve a taktiež sme opäť očkovali. Na záver sme účastníkom venovali keramické suveníry, ktoré tvoria naši pacienti v keramickej dielni v rámci strednodobej liečby na Jaskovom rade č.159.

 

Každého stretnutia sa z radov Rómov zúčastnilo cca 30-40 osôb, čo spolu predstavuje 100 –120 účastí na projekte. Počas neho sme zaočkovali 12 drogovo – závislých Rómov. Pri našej práci bolo potrebné voliť diferencovaný prístup, tzn. podľa toho s ktorou skupinou sme pracovali : okrem prednášok a diskusií sme robili aj individuálne poradenstvo pre rodinných príslušníkov, ženy – matky. Ďalšou oblasťou bola práca s deťmi a mládežou, najmä formou tvorivých aktivít: kreslenie, maľovanie. Ku každému stretnutiu sme vyrobili jednoduchý informačný materiál, ktorý by ich oslovil. /letáky, brožúrky/

Na základe poradenstva počas projektu sa niektorí zo závislých rozhodli liečiť a následne navštívili aj CPLDZ za týmto účelom.

 

V Bratislave, 26.10.2000

 

 

 

logo_tdblack.gif (2072 bytes)

 

Projekt TRANSDRUG  

Training needs analysis in health & social services – A response to expanding poly drug use

 

Centrum pre liečbu drogových závislostí a Inštitút drogových závislostí v Bratislave sa od januára 2001 zapojili do realizačnej fázy projektu – TRANSDRUG - Training needs analysis in health & social services – A response to expanding poly drug use, ktorý je zameraný na analýzu potrieb multiprofesionálneho vzdelávania odborníkov pracujúcich v oblasti drogových závislostí. Jeho realizácia reaguje na potrebu rýchlej analýzy a plánovania ďalšieho vzdelávania profesionálov v tejto oblasti vzhľadom na meniacu sa situáciu v užívaní syntetických psychoaktívnych látok a taktiež užívania viacerých drog súčasne (“poly drug use”).

Projekt je realizovaný na medzinárodnej úrovni a  je podporovaný Európskou úniou -programom Leonardo da Vinci. Medzi ďalšie zúčastnené krajiny patrí Fínsko, Taliansko a Holandsko, ktoré sú v projekte zastúpené poprednými inštitúciami z oblasti poskytovania služieb drogovo závislej populácii. Hlavným koordinátorom projektu na medzinárodnej úrovni je A- klinika v Helsinkách, ktorá koordinovala aj celý proces podávania žiadosti o grant prostredníctvom fínskej komisie programu Leonardo da Vinci.

Dôležitým aspektom projektu je aktívne využívanie informačných technológií jeho realizačným tímom – skupinové emailové diskusie k jednotlivým fázam projektu, využívanie videokonferencií v komunikáciu so zahraničnými partnermi a pod.

CPLDZ a IDZ prispeje svojou činnosťou k implementácii projektu vo všetkých jeho fázach : vrátane vypracovania /prípravy/ metodológie, testovania navrhnutých metód, podieľaní sa na príprave a rozšírovaní výsledkov projektu na medzinárodnej a národnej úrovni. Ďalšími partnermi v SR budú : Národná asociácia terapeutických komunít na Slovensku, Odborná spoločnosť pre závislosti od návykových látok a Profesijná sekcia liečebných pedagógov Slovenskej komory vysokoškolsky vzdelaných medicínskych pracovníkov.

Časový harmonogram projektu je určený na 30 mesiacov /r.2001-2003/, so 6-mesačnou fázou na rozširovanie výsledkov projektu.

O výsledkoch jednotlivých fáz projektu budeme priebežne informovať aj prostredníctvom novovznikajúcej www-stránky projektu, ktorá bude v anglickom a slovenskom jazyku.

Prvá verzia stránky sa nachádza tu.

 

Ďalšie informácie na adrese:

Centrum pre liečbu drogových závislostí – IDZ

Hraničná 2, P.O.Box 51, 827 99 Bratislava

Mgr. Gabriela Novotná

TEL: 02- 5341 74 64, 67

email: cpldz@cpldz.sk