Transdrug Info
info
Projekt
projekt
Kalendár
kalendár
Zdroje
zdroje
Partneri
partneri
Kontakt
kontakt
Fínska verzia English version
finnish english

INFO

Projekt Transdrug prebieha v rokoch 2001-2003, s podporou programu Európskej Komisie Leonardo da Vinci (European Community Leonardo da Vinci programme) (Číslo projektu je FIN–00–B–P–PP–126538). Celkovým cieľom projektu je zlepšiť kvalitu, primeranosť a efektívnosť vzdelávania profesionálov, ktorí pracujú v oblasti starostlivosti o ľudí s problémami s psychoaktívnymi látkami. Projekt koordinuje Nadácia A-klinika (A-Clinic Foundation) z Fínska a je v ňom zapojených 18 partnerských organizácií z Fínska, Talianska, Holandska a Slovenska.

Zmeny v spôsoboch užívania psychoaktívnych látok a paralelné zmeny v liečebných zariadeniach si vyžadujú posilnenie zručností a kompetencií u širokého spektra profesionálov. Poskytovanie relevantného vzdelávania si vyžaduje pochopenie súčasných a objavujúcich sa potrieb informácií a vzdelávania. Projekt Transdrug vyvíja metódy na zmapovanie a diagnostiku týchto potrieb.

Práca v projekte pozostáva z:

  • Vývoja metód na identifikovanie a analýzu potrieb vzdelávania u profesionálov, ktorí pracujú v oblasti starostlivosti u ľudí s problémami s psychoaktívnymi látkami;
  • Testovania a vylaďovania týchto metód na lokálnej/ regionálnej úrovni;
  • Vytvorenia príručky (Tool Kit-u), ktorá bude obsahovať prípadové štúdie ilustrujúce potenciál a obmedzenia použitých metód.Tool Kit bude možné použiť ako príručku pri plánovaní vzdelávacích aktivít a služieb a ako tréningový materiál.

Zlepšovanie kvality, primeranosti a efektívnosti vzdelávania výžaduje, aby boli brané do úvahy perspektívy a záujmy kľúčových inštitúcií. Projekt Transdrug je založený na širokej báze spolupráce - sú v ňom zastúpení poskytovatelia služieb, poskytovatelia základného a ďalšieho vzdelávania a profesionáli z oblasti starostlivdsti o ľudí s problémami s psychoaktívnymi látkami.

DG Education and Culture European Union Finland The Netherlands Italy The Slovak Republic