Poskytnutie informácií o Centre pre liečbu drogových závislostí (CPLDZ) podľa

Zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z.z. zo dňa 17.mája 2000

 

Spôsob zriadenia CPLDZ, právomoci a kompetencie

Organizačná štruktúra inštitúcie

Ako získať informácie v CPLDZ

Postup CPLDZ pri vybavovaní žiadostí a podaní, príslušné lehoty

Prenájom nehnuteľností CPLDZ za rok 2001


 

 

Spôsob zriadenia CPLDZ, právomoci a kompetencie

CPLDZ so sídlom v Bratislave, Hraničná ul. č.2 s účinnosťou od 1.januára 1992 je štátnou príspevkovou organizáciou.

Organizácia je napojená na štátny rozpočet SR prostredníctvom MZ SR.

Predmetom činnosti je poskytovanie ambulantnej a ústavnej liečebno-preventívnej starostlivosti pacientom s drogovou závislosťou.

Rohodnutím MZ SR zo dňa 18.12.1997 bol zriadený Inštitút drogových závislostí CPLDZ (IDZ CPLDZ), čím sa činnosť organizácie rošírila o vykonávanie vedecko-výskumnej, výukovo-vzdelávacej, informačnej a koordinačnej činnosti v oblasti drogovej problematiky v rezorte zdravotníctva. Organizačne je Inštitút drogových závislostí jedným z piatich úsekov CPLDZ s jednotným vedením.

Podrobnejšie informácie nájdete tu.

Späť na index info

 

 

Ako získať informácie v CPLDZ

Informácie o CPLDZ poskytuje špeciálny útvar pracovníkov. Žiadosti o poskytnutie informácií sa môžu podávať osobne, telefonicky, faxom, písomne alebo elektronickou poštou.

Osobne:

Telefonicky, faxom :

na čísle 07 / 5341 7475

Písomne :

na adrese : POBOX 51, 827 99, Bratislava

Elektronická pošta (e-mail) :

na adrese info@cpldz.sk

Späť na index info

 

Postup CPLDZ pri vybavovaní žiadostí a podaní, príslušné lehoty

Poverená osoba po zaevidovaní žiadosti o informácie žiadosť postúpi osobe kompetentej. Táto v lehote do 3 dní od doručenia žiadosti odovzdá požadované informácie poverenej osobe. Vybavená žiadosť sa odošle žiadateľovi do 10 dní od podania žiadosti.

V prípade nekompletnej žiadosti je žiadateľ vyzvaný na doplnenie chýbajúcich náležitostí v stanovenej lehote. Ak nie sú chýbajúce náležitosti v príslušnej stanovenej lehote doplnené, je vec odložená bez vydania rozhodnutia.

Späť na index info