Spravodajské listy

číslo 0, jar 2001Úvodom

Niekoľko informácií o Odbornej spoločnosti pre závislosti od psychoaktívnych látok      (Prihláška)

Jubileum MUDr. Ivana Chabana

Odborné príspevky

Odborný seminár Šport a drogy   (Prihláška)
                           

Inštitút drogových závislostí - Centrum pre liečbu drogových závislostí,Hraničná 2, 821 05 Bratislava


tel.: 07/5341 74 64, 07/5341 74 67
fax.: 07/5341 91 48, 07/5341 74 75

e-mail: idz@drogy.sk

 

Úvodom

 

Vývin v oblasti problematiky porúch, ktoré súvisia s užívaním psychoaktívnych látok viedol v polovici deväťdesiatych rokov k prudkému nárastu úloh. Pre oblasť znižovania dopytu po ilegálnych psychoaktívnych látkach - drogách, boli dané mnohé úlohy na základe priorít medzinárodnej spolupráce ako aj v súlade s prioritami Národného programu boja proti drogám. Koordinačná a organizačná činnosť na realizáciu aktuálnych prístupov si vyžiadala v zdravotníctve vytvorenie samostatného odboru drogových závislostí, ako nadstavbového odboru psychiatrie. Preskupili sa tiež ťažiská potrieb interdisciplinárnej spolupráce v rámci medicíny, ale aj v širšom meradle. Zintenzívnila sa spolupráca s imunológmi, hepatológmi, infektológmi, ale aj neonatológmi a s ďalšími odborníkmi. Špecifikácia úloh Národným programom boja proti drogám v primárnej prevencii pre školstvo a prepojenie rehabilitácie na resocializáciu ako povinnosti sociálnej sféry nevyhnutne viedla k intenzívnejšej spolupráci odborníkov zo zdravotníctva s odborníkmi z týchto oblastí. Tento náš vývin na Slovensku je len kopírovaním obdobného vývinu v rozvinutých krajinách západného sveta, ktorého začiatok bol časovo posunutý až do obdobia po roku 1989. Analogicky aj v našich podmienkach začali vznikať špecializované odborné inštitúcie akými sú napríklad centrá pre liečbu drogových závislostí, alebo inštitút drogových závislostí v rámci zdravotníctva a podobne ako vo viacerých západných krajinách a tiež už dávnejšie v Českej republike, vznikla na podnet skupiny odborníkov v roku 2000 aj Spoločnosť pre závislosti od psychoaktívnych látok, ktorá si okrem iného dala za cieľ facilitovať prenos najnovších odborných zistení a praktických skúseností do domácej praxe. Preto okrem iných aktivít vznikla v spolupráci s inštitútom drogových závislostí iniciatíva prípravy týchto spravodajských listov. Hlavná myšlienka spočíva v uľahčení a urýchlení sprostredkovania najnovších, hodnotných odborných informácií pre našu odbornú verejnosť zo zdrojov pochádzajúcich zo svetových renomovanými inštitúcií, spravidla vydávaných v ich newslettroch. Našou víziou je minimálne štvrťročná periodicita spravodajských listov, s predpokladom časovo ohraničeného trvania ich editovania, s postupným prechodom len na elektronickú, internetovú verziu, kde tiež v priebehu maximálne niekoľkých rokov očakávame jej zánik po plnej integrácii slovenskej odbornej verejnosti do globálnych štruktúr. Dovtedy by mali naše spravodajské listy napomáhať k neustálemu zužovaniu odbornej medzery medzi domácou a svetovou odbornou verejnosťou.

MUDr. Ľubomír Okruhlica, CSc.

 

 

Niekoľko informácií o Odbornej spoločnosti pre závislosti od psychoaktívnych látok

 

Odborná spoločnosť pre závislosti od psychoaktívnych látok bola založená na ustanovujúcej schôdzi 2. 10. 2000. Spoločnosť bola zaregistrovaná na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa l3. 10. 2000 a prvá členská schôdza spoločnosti sa konala dňa 19. 10. 2000 v Bratislave.

Odborná spoločnosť pre závislosti od psychoaktívnych látok je občianske združenie, založené a posobiace v súlade s ustanoveniami Zákona č. 83 / 1990 Zb. o združovaní občanov.

Odborná spoločnosť je dobrovoľné, nepolitické, neziskové, otvorené združenie občanov, posobiace v oblasti prevencie, terapie, doliečovania, vedy a výskumu závislostí od psychoaktívnych látok.

Odborná spoločnosť chráni záujmy a potreby svojich členov a prostredníctvom výboru združenia alebo splnomocnených zástupcov reprezentuje záujmy svojich členov, pôsobí v oblasti prevencie, terapie, doliečovania, vedy a výskumu závislostí od psychoaktívnych látok a predkladá a presadzuje a publikuje návrhy a stanoviská súvisiace s odbornosťou a vedeckosťou riešenia problematiky závislostí od psychoaktívnych látok, najmä z medicínskeho hľadiska a v tejto súvislosti spolupracuje s relevantnými orgánmi a inštitúciami.

Členom spoločnosti sa môže stať každá osoba bez rozdielu štátnej príslušnosti, rasy, národnosti, pohlavia a náboženského vyznania, ktorá pracuje v oblasti prevencie, terapie a doliečovania závislostí od psychoaktívnych látok a osoba, ktorá sa štúdiom pripravuje na povolanie v horeuvedenej oblasti a spĺňa dalšie podmiernky uvedené v stanovách spoločnosti.

Zápisné člena do spoločnosti je 50.- Sk/ jednorázovo/ a členský príspevok je 50.- Sk ročne.

Záujemcom o prácu, prípadný vstup do spoločnosti radi pošleme stanovy spoločnosti.

Prvá členská schodza spoločnosti zvolila výbor spoločnosti, ktorého členmi sa stali :

Dr. Cymbalová Daniela, Dr. Gábriš Ľubomír, p. Gúthová Milada, Dr. Chaban Ivan, Dr. Okruhlica Ľubomír, p. Cserge Rudolf a  Dr. Živný Hroznata.

Výbor spoločnosti na svojom prvom zasadaní dňa 19. 10. 2000 v Bratislave zvolil MUDr. Ľubomíra Gábriša za predsedu spoločnosti a za tajomníka spoločnosti PaedDr. Hroznatu Živného a pripravil plán najbližších úloh práce spoločnosti.

Na svojom druhom zasadnutí dňa 12. 12. 2000 v Žiline výbor spoločnosti prerokoval plnenie úloh programu spoločnosti, ďalej prerokoval vydávanie Spravodajských listov , prípravu odborného seminára Šport a drogy a účasť na príprave medzinárodného projektu vzdelávania v oblasti drogových závislostí.

 

 

Dovolíme si ešte uviesť jednu zo zdravíc pripravených pri príležitosti odborného seminára pri oslave jubilea MUDr. Ivana Chabana, dňa 22.decembra 2000 v Žiline:

 

Vážené dámy, vážení páni,

je mojim veľkým privilégiom, že môžem vystúpiť medzi rečníkmi na takomto slávnostnom stretnutí, pred takým cteným publikom a hovoriť o takom významnom odborníkovi - človeku akým je pán riaditeľ Dr. Ivan Chaban.

 

Dovoľte mi, aby som pred vami rozvinul krátky “sketch” jeho odbornej kariéry.

Bolo to už v podstate pred štvrťstoročím, kedy tento mladý muž vstúpil ako študent na medicínsku dráhu. Vtedy sa naše cesty stretli po prvý raz a spoznal som ho ako pracovitého a cieľavedomého študenta. Po absolvovaní lekárskej fakulty sa bez zaváhania vybral pracovať do vtedy, podobne ako je tomu i dnes - nie príliš atraktívneho odboru psychiatrie. Vedený ústrednou myšlienkou - svojim pracovným krédom: “MAIORA SUNT ANIMI QUAM CORPORIS MALA , úspešne atestoval v roku 1982 a získal odbornosť psychiatra. V súlade s vysoko kvalitným formátom osobnosti pána Dr. Chabana bolo jeho rozhodnutie: “Ak už som v kaluži jednou nohou, tak do nej vstúpim aj tou druhou!” a preto sa v rámci psychiatrie začal užšie špecializovať na liečbu alkoholizmu a toxikománií. V roku 1987 získal atestáciu v tomto nadstavbovom odbore. Nasledovala tvrdá práca, v tom najťažšom z ťažkého v pozícii ordinára na poliklinike v Žiline. Kým alkoholizmus a toxikománie boli v 80-tych rokoch pre dr. Chabana “iba” výzvou, tak drogové závislosti sa v rokoch 90-tych stali pre neho výzvou a poslaním súčasne. S vervou sa ponoril do jemu tak typickej praktickej, odborne -organizačnej činnosti. Jej plodmi boli systémové výstupy na celonárodnej úrovni. Bol zakladateľom odboru drogových závislostí v rezorte Ministerstva zdravotníctva; autorom koncepcie odboru, ktorá od roku 1995 platí bez novelizácie dodnes. Stal sa prvým hlavným odborníkom MZ SR pre odbor drogových závislostí na Slovensku v rokoch 1993-97 a dodnes popri svojich iných dôležitých povinnostiach si stále ešte nachádza čas na organizáciu práce ako odborník pre Žilinský kraj. Rád by som sa na tomto mieste zmienil o jeho nenahraditeľnom prínose pre našu zdravotnícku prax v oblasti drogových závislostí. Bol a je zakladateľom odboru, ktorý má zdravú, modernú, progresívnu bázu a smerovanie, v prvom rade vďaka jeho vízii spred niekoľkých rokov. Už vtedy správne odhadol a vniesol do koncepcie štruktúry, na ktorých dnes staviame a ktoré v našej organizačnej práci využívame. Táto vízia pretavená do koncepcie je založená na jeho skúsenostiach, vysokej odbornosti a predovšetkým na jasnom rozume, ktorému pre stromy, nikdy neunikal pohľad na celý les. Za to mu patrí moje/naše poďakovanie.

Svoje organizačné schopnosti a snahu ovplyvňovať systémovo kvalitu zdravotníckej praxe neobmedzuje pán Dr. Ivan Chaban iba na jeden odbor, ale preniesol to aj na širšiu platformu. Som presvedčený, že veľmi správne a k úžitku všetkých. Už od r. 1992 pôsobil ako námestník pre liečebno - preventívnu starostlivosť na poliklinike v Žilne. Aby si prehĺbil vedomosti v organizácii zdravotníctva pripravil sa a atestoval v r. 1997 zo Sociálneho lekárstva a organizácie zdravotníctva a v prítomnosti je študentom II. ročníka Masters of Public Health.

Spomenuté kurikulum, spolu s talentom globálne chápať súvislosti a tak aj konať, predestinovali pána Dr. Chabana k jeho terajšiemu postu riaditeľa jednej z najvýznamnejších nemocníc na Slovensku. Od 21. júna 1999 je riaditeľom žilinskej NsP.

Hlad po odborných vedomostiach u dr. Chabana ilustruje najlepšie prehľad jeho ďalších účastí na vzdelávaniach, ktoré neboli formálne potrebné pre získanie atestácií. Je absolvent medzinárodných výcvikov v liečbe drogových závislostí so zameraním na terapeutickú komunitu, absolvoval výcvik hypnózy, relaxačnej akupunktúry,  holistického poradenstva a to je určite iba časť, o ktorej viem ja.

Jeho aktivity nekončia v práci a pracovnou dobou, ale rozdáva svoju energiu aj v odborných spoločnostiach. Je členom Slovenskej lekárskej spoločnosti, členom odbornej sekcie AT, je v správnej rade nadácie LÚČ , nadôvažok sa v  tomto roku stal spoluzakladajúcim členom Spoločnosti pre závislosti od psychoaktívnych látok a bol zvolený do jej výboru.

 

Pri tejto príležitosti si mimoriadne dovolím aj pohľad na doktora Chabana ako na človeka, priateľa, Ivana. Ivan Chaban je človekom, ktorý je bohato diferencovaný a má vybrúsené i plochy osobných záujmov a záľub mimo odbornú činnosť. Okrem práce sa zaujíma o regionálnu politiku, huby, psa, záhradu a o domáce práce. Ako to stíha - to síce neviem, ale počul som o tom a teda viem, že to všetko zvláda.

Vážim si pána riaditeľa Dr. Ivana Chabana pre jeho vysoké odborné kvality a organizačné zručnosti, za konzistentné a vždy korektné vystupovanie ako doma, tak aj v zahraničí.

Ako človeka a priateľa ho mám rád pre jeho neutíchajúcu aktivitu, ľudskosť, veselosť a schopnosť obetovať sa.

Dovoľte mi, aby som v závere uviedol citát od svetoznámeho psychoterapueta, zakladateľa logoterapie -.terapie zmyslu života, profesora Viktora Frankla, ktorý uvádza:

Človek nie je v živote riadený, človek sa rozhoduje. Človek je slobodným. Zodpovednosť ale implikuje niečo, za čo sme zodpovednými - menovite za dokončenie konkrétnych osobných úloh. Človek naplní sám seba zmyslom iba do takej miery do akej splní určité špecifické úlohy v reálnom svete. Teda nie per intentionem, ale per effectum.”

Pán Dr. Chaban je príkladom - zodpovedného a výnimočného človeka, ktorý život napĺňa nie iba slovami, ale zmysluplnými skutkami. Jeho život je už dnes naplnený zmyslom vo väčšej miere ako u mnohých iných na jeho konci. Prajem mu v mene svojom, kolegov z odboru a spoločnosti, aby ho neustále dopĺňal a nech mu hoci aj pretečie z čaše ako pena z fľaše od šampanského.

Milý Ivan, ako kamarátovi, ktorého životnou filozofiou je beh na dlhé trate, Ti prajem, aby v tvojej doterajšej životnej púti, aj keď je toho za tebou dosť, bolo toto menším dielom z toho, čo je ešte pred Tebou, čo v živote dosiahneš a vykonáš pre pacientov, pre spolupracovníkov, pre svojich blízkych a pre nás všetkých.

Úprimne Ti prajem veľa zdravia, rodinnej pohody a pracovných úspechov.

Ad multos annos !

Ľubo Okruhlica

 

 

Niektoré predbežné zistenia podľa newsletter Cochran Drugs and Alcohol Group, n.4 jeseň 2000 (informácie neboli krátené - pozn. prekladateľa).

 

CARBAMAZEPÍN U ZÁVISLOSTI OD KOKAÍNU

Carbamazepín sa nejaví byť efektívny pri redukovaní závislosti od kokaínu, s veľkými výskytmi výpadkov a vedľajších účinkov. Užívanie kokaínu sa stalo podstatným zdravotným problémom v USA a v niektorých krajinách Južnej Ameriky. Závislosť od kokaínu zahŕňa radu medicínskych, psychologických a sociálnych problémov, vrátane šírenia infekčných ochorení a násilia. Carbamazepín, liek používaný na liečbu niektorých neurologických a psychiatrických problémov je niekedy používaný u závislosti od kokaínu. Predsa však prieskum skúmaní zistil, že carbamazepín sa nepreukázal byť nápomocným v znižovaní závislosti od kokaínu. Odpad z liečby bol vysoký, bežné boli vedľajšie účinky a nebol významný pokles v užívaní kokaínu.

BUPRENORFÍN NA ZVLÁDANIE ABSTINENČNÉHO STAVU OD OPIOIDOV

Buprenorfín ako medikácia má potenciál zvládať abstinenčný stav od heroínu a možno aj od metadónu. Závislosť od opiodov (heroín, metadón) je veľkým zdravotným problémom v mnohých spoločnostiach. Zvládnutý abstinenčný stav pri závislosti od opioidov je základným prvým stupňom pre tzv. čistú (“drug-free”) liečbu. Prieskum skúmaní ukázal, že liek buprenorfín má ako medikácia potenciál redukovať príznaky a symptómy abstinenčného stavu u heroínu a možno metadónu. Toto zahŕňa iritabilitu, anxietu, bolesti svalstva a žalúdka, triašku a napínanie na zvracanie. Evidencia je limitovaná, ale naznačuje, že buprenorfín môže byť efektívnejším ako klonidín pri redukovaní týchto príznakov a symptómov a môže byť asociovaný s menším počtom vedľajších účinkov.

NALTREXÓNOVÁ UDRŽIAVACIA LIEČBA U ZÁVISLOSTI OD OPIOIDOV

Neexistuje dostatok dôkazov o tom, že užívanie naltrexónu pomáha zostať mimo užívania heroínu, ale môže byť nápomocné u ľudí, ktorí sú vysoko motivovaní. Heroín je považovaný medzinárodne za najzávažnejšiu zneužívanú drogu a je vedúcou drogou pokiaľ ide o zodpovednosť za smrť po nadmernom užití látky. Liečba heroínovej závislosti má dve fázy: detoxifikáciu (abstinenčný stav) a udržiavanie abstinencie (prevencia relapsov). Naltrexón je droga, ktorá je dlhodobo používaná na potláčanie účinkov heroínu a pomáha udržiavať abstinenciu. Prieskum zistil, že neexistuje dostatok evidencie zo skúmaní na ustanovenie dopadu naltrexónu na závislosť od heroínu, hoci môže byť nápomocný u ľudí, ktorí sú vysoko motivovaní prestať s užívaním heroínu.

ANTAGONISTI OPIOIDOV A ADRENERGNÍ AGONISTI NA ZVLÁDANIE ZÁVISLOSTI OD OPIOIDOV

 

Nie je dostatok dokladov o účinkoch naltrexónu alebo naloxónu v kombinácii s klonidínom na abstinenčný stav od heroínu alebo metadónu. Abstinenčný stav od opiodov (takých akými sú heroín a metadón) môže byť ťažký pre mnohých ľudí. Rýchlejšie prebiehajúce odobratie drogy, i keď s ťažším priebehom môže byť prijateľnejšie pre niektorých ľudí. Adrenergní agonisti (takí ako klonidín) môžu redukovať niektoré abstinenčné symptómy zapríčinené antagonistami opioidov (akými sú naltrexón a naloxón). Prieskum zistil málo evidencie zo skúmaní tejto liekovej kombinácie pre abstinenčný stav. Väčšina dokladov sa vzťahovala k abstinenčnému stavu od heroínu za použitia naltrexónu s klonidínom. Abstinenčné príznaky boli najintenzívnejšie po prvej dávke naltrexónu, vrátane možnosti delíria.

 

AGONISTI OPIOIDOV U ZÁVISLOSTI OD ALKOHOLU

 

Naltrexón môže znížiť konzum alkoholu u ľudí so závislosťou od alkoholu, ale ich spolupráca v liečbe sa ukazuje ako problematická. Závislosť od alkoholu je problém s devastujúcimi zdravotnými, sociálnymi a ekonomickými dôsledkami. Kým mnohí ľudia sú schopní byť dlhodobo bez užívania alkoholu, iní pokračujú v relapsoch napriek mnohým liečeniam. Lieky na zníženie posilňujúcich účinkov ku konzumáciu alkoholu boli používané spolu s psychosociálnymi liečebnými prístupmi. Prieskum skúmaní zistil limitovaný dôkaz o tom, že naltrexón by mohol byť schopný znižovať konzum alkoholu. Napriek tomu akceptácia naltrexónu ľuďmi so závislosťou od alkoholu je nízka a môžu zistiť, že je pre nich ťažké udržať sa v liečbe.

Abstrakty z príspevkov v NIDA NOTES , National Institute on Drug Abuse (USA), vol. 15, No. 5, October 2000 (krátené - pozn. prekladateľa).

NIKOTÍNOVÁ VAKCÍNA SA PRIBLIŽUJE KU KLINICKÝM SKÚŠKAM

Nová vakcína, ktorá zabraňuje nikotínu, aby dosiahol mozgy potkanov, môže poskytnúť nádej pre fajčiarov. Látka nazývaná NicVAX sa môže preukázať ako užitočná na inokuláciu proti závislosti od nikotínu. NicVAX je vyrábaný Nabi, farmaceutickou spoločnosťou so sídlom na Floride, ktorá dostala grant od NIDA, aby vykonala preklinické skúmania na určenie toxicity vakcíny u zvierat. Klinické pokusy sú plánované na rok 2002. Injekcia NicVAX stimulovala protilátky k neutralizácii nikotínu v krvi. Redukovala o 65% množstvo nikotínu, ktoré sa dostalo zvieracích mozgov. Tiež redukovala účinky nikotínu na krvný tlak a srdce. Ak bol zvieratám imunizovaným vakcínou podaný injekčne nikotín, boli stále schopné produkovať pre nikotín špecifické protilátky. Preto je možné, že sa bude dať očkovať fajčiar, kým on/ona ešte fajčí a protilátky budú účinné v čase odvykania si. Vakcína bude pokračovať v jej účinnosti aj v priebehu akéhokoľvek relapsu, inhibíciou príjemnej odpovede, ktorú by nikotín inak vyvolal (prevzaté z príspevku B. Shine).

NIDOU SPONZOROVANÍ VÝSKUMNÍCI IDENTIFIKOVALI LÁTKU, KTORÁ INHIBUJE METABOLIZMUS NIKOTÍNU, ZNIŽUJE NUTKANIE FAJČIŤ

Výskumníci identifikovali v roku 1998 genetickú varianciu, ktorá robí niektorých ľudí menej schopných podľahnúť závislosti od nikotínu a ak sa stanú závislými, že budú s vyššou pravdepodobnosťou fajčiť menej cigariet a ľahšie budú fajčenie zanechávať. V súčasnosti výskumníci zistili, že methoxsalen čiastočne blokovaním schopnosti organizmu odbúravať nikotín, signifikantne zlepšuje účinnosť orálne podávaných náhrad nikotínu v znižovaní fajčiarovho nutkania na fajčenie. Bez ohľadu na zdroj nikotínu hladina drogy v krvi klesá v dôsledku metabolizácie enzýmu produkovaného pečeňou - cytochrómom P450 2A6 (CYP2A6). Methoxsalen, ktorý je v súčasnosti používaný pri liečbe psoriázy redukuje aktivitu CP2A6 a zabezpečuje prítomnosť viac nikotínu po dlhšiu dobu v krvi. Podľa E. Sellersa z Torontskej univerzity, ak fajčiari, ktorí dostávajú methoxsalen si zapália cigaretu, poťahujú menej a kratšie, preto redukujú svoju expozíciu voči karcinogénnym zložkám, ktoré sú v tabakovom dyme (prevzaté z príspevku P. Zicklera).

TÚŽBA PO NIKOTÍNE A ŤAŽKÉ FAJČENIE MÓŽE PRISPIEŤ K ZVÝŠENIU UŽÍVANIA KOKAÍNU A HEROÍNU

Ľudia konzumujúci ilegálne drogy sú častejšie pravidelnými fajčiarmi tabaku. Výskumníci zistili, že túžba po nikotíne sa javí byť zvyšujúcou túžbu po ilegálnych drogách. Medzi pacientami v programe metadónovej liečby u závislosti od opiátov boli úrovne užívania kokaínu, alebo opiátov priamo vo vzťahu k úrovniam fajčenia cigariet. Jedným z najzaujímavejších zistení bolo, že vyvolávaním túžby po tabaku takisto bolo súčasné vyvolávanie túžby po užití subjektom preferovanej drogy. Tieto zistenia tiež naznačujú, že liečba závislosti od heroínu, kokaínu, alebo alkoholu by mohla byť oveľa efektívnejšia ak by obsahovala súčasne liečbu závislosti od tabaku (prevzaté z príspevku P.Zicklera).

UŽÍVANIE DROG A PORUCHA SPRÁVANIA VZŤAHUJÚCA SA K FAJČENIU MATKY V PRIEBEHU TEHOTENSTVA

Výskumníci z Kolumbijskej univerzity v New Yorku zistili , že deti matiek, ktoré fajčili počas tehotenstva boli vystavené oveľa väčšiemu riziku vzniku porúch správania, alebo užívaniu drog v porovnaní s inými deťmi. Sledovali 147 párov matka - dieťa v rozpätí 25 rokov. Jednalo sa o prospektívnu štúdiu, ktorá zahŕňala viacero činiteľov. Výskumníci zistili, že matkino fajčenie počas tehotenstva má dlhodobé účinky na správanie a zdravie dieťaťa, ktoré nemôže byť vysvetlené inými faktormi zahrnutými do štúdie. Riziko vzniku poruchy správania medzi chlapcami, ktorých matky fajčili v priebehu tehotenstva viac ako 10 cigariet denne, bolo až 4x väčšie ako u chlapcov, ktorých matky nefajčili v gravidite. Riziko užívania drog v dospievaní dievčatami, ktorých matky fajčili v tehotenstve viac ako 10 cigariet denne bolo 5x väčšie ako u tých, ktorých matky nefajčili. Najčastejšie užívanou drogou bola marihuana. Nevysvetlené zostávajú rozdiely v následkoch podľa pohlaví (prevzaté z príspevku R. Varisca).

 

 

Odborný seminár ŠPORT A DROGY

!!! INFORMÁCIA !!!

Odborná spoločnosť pre závislosti od psychoaktívnych látok v spolupráci s Inštitútom drogových závislostí pri Centre pre liečbu drogových závislostí v Bratislave organizuje

odborný seminár ŠPORT A DROGY  (Prihláška)

ktorý sa uskutoční vo Vysokých Tatrách v dňoch 27. až 29. apríla 2001 na Bílikovej chate s programom:

27. 4. 2001 : 16.00- 18.00 registrácia

                                 l8. 00- večera

                                19.00- 22.00 otvorenie seminára + I. prednáškový blok

28. 4. 2001 : 9.00 - 17.00 workshop v teréne ( Zamkovského chata)

                    19.00- 24.00 II. prednáškový blok

29.4. 2001 : 9.00- 11.00 diskusné bloky

                    12.00- 17.00 workshop v teréne( Téryho chata)

Ubytovanie : Bílikova chata

 

Platby: - registračný poplatok: 200.- SK

- večera 27. 4. 01 a ubytovanie (2 noci) + plná penzia : 1810.- SK

Nakoľko kapacita chaty je iba 26 miest, záujemcov o seminár budeme môcť uspokojiť podľa poradia prihlásenia sa. Záväznú prihlášku zašlite do 20. 2. 2001, prvým 26 prihláseným zašleme peňažnú poukážku na zaplatenie vyššie uvedených platieb.

Technické zabezpečenie zo strany organizátora: video, spätný projektor, diaprojektor

 


Redakčná rada: MUDr. Ľubomír Okruhlica, CSc.,Mgr. Katarína Timuľáková, PhDr. Ľubica Skovayová, PaedDr. Hroznata Živný
Adresa redakcie: Inštitút drogových závislostí - Centrum pre liečbu drogových závislostí,
Hraničná 2, 821 05 Bratislava